Monoqrafiya və dərsliklər

                                                                                  2023

 1.         Məmmədov M., Əliyev Ə.                                           Menecment 
 2.         Ələsgərov E.                                                               Bakı şəhər.şəhərsalma mədən.
 3.         Əliyev Ə., İbrahimli L.                                                 Azərb. Res.sənaye ink. region.
 4.         Cafariva R.T.                                                                Marketinqdə qiymət siyasıti
 5.         Camalov C.                                                                  Müasir tikinti texnika əsasları
 6.         Əliyev F.                                                                      Ekologiya mühəndisliyi
 7.         Sazairov Ə., Xəlilov Z.                                                 Materiallar müqaviməti
 8.         Худиева А.                                                                  Применение теории дифферен.
 9.         Iskandarov R.                                                             Theoretical mechanics
 10.         Ahmad A.                                                                    Le francais professionnel
 11.         Agalarova V., Javadova U.                                          Handbook on mathematics and..
 12.         Aliyev F.                                                                       Environmental engineering
 13.         Əliyev İ.Q., F.İ.Təhməzov.                                            Tikintinin icra üsulları və texnologiyası.
 14.         Cəfərova R.T.                                                                Marketinqdə qiymət siyasəti
 15.         Qasımzadə A.Ə.                                                           Qurğular dinamikası
 16.         Qasımzadə A.Ə.                                                           Sonlu elementlər metodu
 17.         Iskandarov R.A., Orujov Y.A., Mammadov F. Kh.        Theoretical Mechanics
 18.         Sərairov Ə.B., Xəlilov Z.M.                                           Materiallar müqaviməti
 19.         Məmmədov A.F., Əkbərli R.S.                                     Теоретическая механика
 20.         Eyvazov E.B.                                                                Dinamika(məsələlər həlli ilə)
 21.         Eyvazov E.B.                                                                Statistika (məsələlər həlli ilə)
 22.         Eyvazov E.B., Musayev C.E.,                                        Mühəndis mexanikası
 23.         Həsənova A.Ə., Abdullayeva E.M.                              Landşaft memarlığı
 24.         Iskandarov R.A., Orujov Y.A., Mammadov F. Kh.        Theoretical Mechanics
 25.         Xəlilov H.A.                                                                  Neft və iqtisadi inkişaf: bəla mifi və çarə potensialı
 26.         A.M.Ağayev,K.A.Ağayeva, R.A.Ağayev                      Mənzil tikintisində  marketinq  strategiyasının təkmilləşdirilməsi
 27.         Qəniyev X.İ.                             Şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın infrastruktur təminatının iqtisadi təşkilatı mexanizmi
 28.         Allahverdiyev R.Ə.              Исследования трещинообразование в полосе балке при различных воздействиях

 

                                                                          2022

 1.           Eyvazov E.                                                          Mexanika
 2.           Eyvazov E.                                                          Dinamika
 3.           Eyvazov E.                                                          Kinematika
 4.           Hacıyev M.                                                         Mühəndis d/b konstr.
 5.           Hacıyev M.                                                         Elastik əsas üzərində duran d/b
 6.           Hacıyev M.                                                         Diferensial tənlik. ədədi həll üsulları 
 7.           Hacıyev M.                                                         İnşaat konstruksiyaların təqribi hesablanması
 8.           Məmmədov Ə.                                                   Neft-qaz məlumat. İşləri riyazi
 9.           Məmmədov M.                                                  Strateji menecment
 10.           Şirinov B., Məmmədova F.                                Statistika
 11.           Məmmədova K.                                                 Strateji idarəetmə və liderlik
 12.           Kərimov F.                                                        Şəhər strukturunda kiçik boaların
 13.           Salamov Ə., Salamov O.                                    Günəş enerjisindən ist.
 14.           Əliyev Ə.H.                                                       Abşeron yarımadada ekoloji prob.
 15.           Həbibov F.                                                        Təbii təhük.mühəndisi mühafizə
 16.           Məmmədov S., Nemətli                                    Avtomobil yollarının hərəkəti
 17.           Qasımov E., Abbasov R.                                     Bərpa olunan eneji ehtiyatı
 18.           Abdullayev A., Əhmədov V.                             Fizikadan lab. Prak.
 19.           Piriyev Y.                                                            Avtomobil yolları
 20.           Гасанова Т.                                                      Русский язык для всех
 21.           Тагиев А.                                                          Начертательная геометрия
 22.           Karimov F., Abdullayeva E.                               Landscape architecture

 

                                                                           2021

 1.           Kərimov Ə., Ağayeva K.                                        Strateji marketinq
 2.           Yusifov M.                                                             Bina və gurğ. texniki vəziyyəti
 3.           Qəhrəmanova Ş.                                                 Memarlıq və şəhərsalma
 4.           Mustafayeva F.                                                    Müasir hidrotexniki qurğuların şəhərsalma inkişafı
 5.           Əliyev T.                                                               Zəlzələnin yaranma mexanizmi
 6.           Məmmədov S., Nemətli A.                                  Yol tikintisi tex-sı inkişaf.
 7.           Nağıyeva N.                                                          Çübuq və lövhələrin gor.
 8.           Qəhrəmanlı Y. Vəliyeva S.                                   Meliorasiya və su təs.sis.
 9.           Həsənov E.                                                            Kontinental şelf hidr.qurğ.
 10.           Əliyev Ə., Babayev N.                                           Üzvi kimya
 11.           Əzizov A.                                                              Əməyin mühafizəsi
 12.           Əzizov A., Məmmədova L.                                 Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması
 13.           İskəndərov R.                                                      Nəzəri mexanika-1  Nəzəri mexanika-2
 14.           Kərimov Ə.H.                                                       Yükdaşıyan maşınlar 
 15.           Tağıyev A., Əliyeva A.                                         Təırsimi həndəsə və müh.qraf.
 16.           Abdullayev A., Əhmədov V.                                Fizika testlər...
 17.           Quliyev F.                                                             Bina və qurğuların müay. və sınağı
 18.           Baxşıyev İ.                                                            Maşın dizaynı
 19.           Фарзалиева А., Фарзалиева З.                         Нормативно-придаточне предлож.
 20.           Рзаев А., Асадова                                                Матем.моделирование авт.изп.
 21.           Aslanova N.                                                           Higher mathematics-1-2
 22.           Hasanova T., Salmanova G.                                 Let’s speak english
 23.           Mammadova A.                                                    English (manual transport)

 

                                                                        2020

 1.        Əskərəlizadə G.                                            Dizayn elminin müasir problemləri
 2.        İsbatov İ.                                                       Bakı şəhərinin mərkəz.plan. mühitinin for.
 3.        Quliyev Ə.                                                      Sənaye müəssisəl.su təc.fənn lab iş
 4.        Fərzəliyev S.                                                  Tikinti istehsal.təşkili
 5.        Mütəllimov A.                                                Geodeziya və kartoq. tarixi
 6.        Bayramova T.                                                Proqram mühəndisliyinin əsasları
 7.        Allahverdiyev D.                                           Dünya iq-tı iqtisadi modellər
 8.        Quliyev Ə.M.                                                 Sənaye müəss.su təch.fənn lab iş.
 9.        Baxşıyev S., Həbibova                                  Maşınların dinamikası
 10.        Dadaşova S.                                                  Memarlıq mühitinin dizaynı
 11.        Quliyev Ə.                                                     Sənaye müəssisələrinin su təchizatı
 12.        Hacıyev C.                                                     Nəqliyyatın iqtisadiyyatı
 13.        Велиева С.                                                    Развитие общественных центров
 14.        Сеидов Н., Алиев Р.                                    Прим.расчет прочн.ж/б
 15.        Нагиев Т.                                                       Сопряженные реакции в контест.
 16.        Ismayilov D.                                                   History of Azerbaijan
 17.        Tahmina                                                         Tecniches Deutsch
 18.       Məmmədov M.A.                                            Strateji menecment
 19.        Dadaşov S.Ə.                                                Язык тюркского ковра в Азербайджанской модели
 20.        Abdullayeva R.H                                          Kulturologiya və incəsənətin nəzəriyyəsi
 21.        S.A.Əhmədova                                              Milli İdeologiya Azərbaycançılıq
 22.        İ.İ. Baxşıyev,  E.M. Həbibova                        Maşınlarin dinamikası
 23.        A.M.Mütəllimov                                             Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi və metodologiyası
 24.        S.X. Dadaşova                                               Memarlıq mühitinin dizaynı
 25.        L.F.Həsənova                                                 Şəhər mühitinin dizaynında layihələndirmə metodları
 26.        P. N. Əliyev                                                    Qrafik dizayn üzrə tapşırıqlar
 27.        İ. R. Sadıqov                                                 Elastiklik, plastiklik və sürüngənlik nəzəriyyəsinin əsasları
 28.        R.Ə. İskəndərov, Ə.S. Gülgəzli                       Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
 29.        Həsənova L. N., Pirverdiyeva L.R.                    Начертательная геометрия
 30.        AzMİU-NPM 2020                                             Rus dilində oxu vərdişləri və nitqin inkişafı
 31.        Ə.B.Əliyev, N.M.Babayev.                               Üzvi kimya 
 32.        N.M.Babayev, Ş.S.Əhməd.                                   Ətraf mühitin kimyasından laboratoriya işləri
 33.         Quliyev F.S.                                                     Binalarin sanitar-texniki avadanlıqları (rus dilində).
 34.         Kərimov A.K.                                             İxtisas elminin müasir problemleri.
 35.         Bayramova A. İ.                                         Elektrotexnika 
 36.        Hacıyev Y.Z.                                                  İnşaat istilik fizikasi(magistr hazırlığı üçün)
 37.        Hacıyev Y.Z.                                                Mikroiqlimi təmin edən sistemlər (magistr hazırlığı üçün)
 38.        Hacıyev Y.Z.                                             Ventilyasiya və kondisioner sistemləri fizikasi (magistr hazırlığı üçün)
 39.        Əkbərova S.M.                                          Bina və yaşayiş məntəqələrinin mühəndis sistemləri (ingilis dilində)
 40.        Əliyev M.A.                                              Su kimyası və mikrobiologiya. 
 41.        Feyziyeva G.H.                                          Müasir istilik təchizatıı sistemləri 
 42.        Ələsgərov G.A.                                          Alternativ regenerativ enerji sistemləri,
 43.        Ələsgərov G.A.                                          Binalarda termiki proseslər üçün enerci və maddə nəqli
 44.        Ələsgərov G.A.                                          İsitmə sistemləri
 45.        Yusifov E.Ə., Əliyev M.A.                               Mühəndis sistemləri və avadanlıqları
 46.        Yusifov E.Ə.                                                 Şəhərlərin kommunikasiya sistemləri
 47.        Cavadova M.M.                                                  Binaların elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı
 48.        Cavadova M.M.                                            Elektrotexniki materiallar Elektrik təchizatı (rus dilində)
 49.        Mehdiyev B.Q.                                  Elektrik işiqlanmasinin əsasları, Elektrik maşinlari – 2, Elektrotexnika – 1,2
 50.        Yusifov E.Ə., Əliyev M.A.                             Binaların və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri
 51.        B.İ.Bağırov                                                  Avtomatlaşdırılmış layihə sistemləri-nəqliyyat yolları
 52.        Mansurov M.M.                                Su təchizati sistemlərinin istismari, Binalarin sanitar-texniki avadanlıqları.
 53.        Mirzə Gülnarə                                Çirkab sularin kənarlaşdirilmasi, Elmi tədqiqatların üsulları, Su təchizati sistemləri
 54.        Həsənov T. Q.                                        Elektrik enerjisinin istehsali, Elektrik şəbəkələri və sistemləri.
 55.        Səmədzadə Z.Ə., Məmmədov M.A.,               Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli iqtisadi                                                          Hacıyev E.M., Xəlilov H.A.                                                 inkişaf modeli
 56.        S.İ.Vəliyeva                                              Особенности формирования архитектурно-планировочной                                                                                                           структуры общественных центров малых и средних                                                                                                                                     городов Азербайджана
 57.          İ.R.Sadıqov, Ə.B.Səzairov,                            Materiallar müqaviməti laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi                               P.Q.Qasımov, Z.M.Xəlilov, A.İ.Mehdiyev                                        üçün metodik dərslik
 58.        C.D.Vəlibəyov                                               Həndəsi fiqurlardan ibarət kompozisiyanın qurulma                                                                                                                            qaydalarının tam mərhələli təsvirinin
 59.        P.M.İ.Cəfərov                                          Memarlıq detallarının qurulma qaydalarının tam mərhələli təsvirinin
 60.        A.T.Səlimova, E.H.Ələsgərov,                                      Проектирование банков                                                                          Ü.E.Ələsgərov, S.V,Hüseynov 
 61.        Tağıyev A.Ə., Məmmədova R.C.,                                 AutoCAD-Mühəndis və kompüter qrafikası                                                   Həsənova L. N., Əliyeva A.Ə. 
 62.        Yusifov E.Ə., Feyziyeva G.H.,                                       İstilik, qaz təchizatı                                                                                      Əliyev M.A., İsmayılov R.T. 
 63.        Quliyev Ə.M., G.H.Feyziyeva,                                           Sənaye müəssisələrinin su təchizatı fənnindən                                               A.K. Kərimov                                                                 laboratoriya praktikumu. 
 64.         Musaeva N.F., Hasanalizada R.Z.                                       Computational experiments. Guidelines for laboratory works
 65.         İsayev M.M., Mahmudbeyli L.S.,                                       Nəqliyyatda Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri.                          Şəkərəliyev S.H, Osmanov A.
 66.         İsayev M.M., Mahmudbeyli L.S., Qurbanov F.                                İnformasiya Sistemləri və Verilənlər Bazası 
 67.         Səttarova Ülkər, Rzayeva Nərmin                                           Verilənlər bazaları
 68.         Bağırov B.İ., Yusifzadə E.N.,                                                  Nəqliyyat qurğularının avtomatlaşdırılmış                                           Quliyev E.B.                                                                                      layihələndirmə sistemləri 
 69.         İ.M.Çobanzadə, R.Ə. Allahverdiyev                       Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası 
 70.         Караева С. Д., Живаева Т.С., Аллахвердиев Р. А.                      Стороителство автомобильных дорог

 

                                                                       2019                                                     

 1.        Hacıyev M.                                                                   Tavanların hesablanması
 2.        Hacıyev M.                                                                   Əyilən d/b element normal.
 3.        Əhmədzadə Ə., Həşimov A.                                        Çətin meliorasiya olunan şorlan.
 4.        Əhmədzadə Ə.                                                             Sodalı şorlaş.torpaq melioras.
 5.        Əliyev Ə.                                                                       Erqonomika və istehsalatda Tədqiqat metodları
 6.        Qəhrəmanova Ş., Mahmudova C.                               Şəhər mühitində yerləşən vağzal
 7.        Mustafayeva F.                                                              Hidrotexniki qurğuların memarlığı
 8.        Əliyev T.                                                                        Klasterlər: Beynəlxalq təc.və innovasiya
 9.        Ağayeva N.                                                                Modelləşmə. Mebel və onun interyerin optimallaşması.
 10.        Əzizov A.                                                                      Şəhərsalmanın layihələndirilməsi
 11.        Əzizov A.                                                                      Градостроительный каркас производственной среды
 12.        Abdullayeva N.                                                            Bədii konstruk.əsasları
 13.        Səttarova Ü.                                                                 Verilənlər bazaları
 14.        Babayev N.M., Əhməd Ş.S.                                        Ətraf mühitin kimyasının labor.iş.
 15.        Musayev Z.                                                                Hidravlika və hidravliki maşınlar
 16.        Fərzəliyev S., Bələgözöv Ə.                                        Monolit d/b işlərinin tex.
 17.        Əliyev R.D.                                                                  D/b konstruksiyaları
 18.        Kərimov A.                                                                   Su ehtiyat.kompleks istifadə
 19.        Məmmədov Ə., Məmmədova                                     Dəniz hidrotexniki qurğuların tarixi
 20.        Raninski                                                                       Memarlıq və şəhərsalma abidələri
 21.        Səlimova A.                                                                  Neft-qaz qurğul.texnol.proses
 22.        Abbasov Q.                                                                   Əsaslar və özüllərin hesablan.
 23.        Şahbazov E.                                                                  Neft sənayesində nanotexnologiya
 24.        Sadıqov İ.R.                                                                 Elastik, plastik və sürüng.
 25.        Musayeva N.                                                                  Mühəndis məsələ kompüt.
 26.        Quliyev F.                                                                       Şəhərsalmanın əsasları
 27.        İmanov F.Ə.                                                                  Çayların bərpası və ekoloji axın
 28.        Məmmədov Ə., Məmmədova V.                                   Dəniz hidrotexniki qurğuların tarixi
 29.        Salahov M.                                                                   Tikinti isteh.texnol.fənni nəzəri
 30.        Гаджиев М.                                                                  Устойчивость зданий и сооружений
 31.        Алиев А.                                                                      Методы исследования
 32.        Гасымова А.                                                                 Физико-химические основы про.
 33.        Polukhov I.                                                                   Metal structures An example of degree work
 34.        Polukhov I.                                                                    Professional English in use
 35.        Farzaliyeva R.                                                                English culturally coloured lexicon
 36.        Qahramanova Sh.,Mahmudova I.                                Methodological quidlines

 

                                                                        2018

 1.         Əzizov A.                                                                    Град.каркас регион.систем
 2.         Nağıyev T.                                                                  Sinxron reaksiyalara konkret
 3.         Ələkbəriv A., Məmmədov                                         Tağ, tağbənd və günbəz yaran.tar.
 4.         Həsənov E., Məmmədova V.                                     Sahilqoruyan hidrotexniki qurğular
 5.         Ələkbərov U.                                                              İnklüziv inkişafın id.ed.
 6.         Quliyev Ə.M., Feyziyeva G.                                        Şəhərin istilik texnikası
 7.         Quliyev Ə.M., İsmayılov R.T.                                    İstilik texnikasına aid məsələ
 8.         Qonaqov R.                                                              Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi
 9.         Qənbərova S.                                                            Naxşıvanda məskun.və şəhərsalma
 10.         Əliyeva R.                                                                  Abşeronun tarixi-mədəni qoruqları
 11.         Məmmədova R.                                                         Tərsimi həndəsə və texniki rəsm
 12.         Aslanov H., Səlimova V.                                            Böyük Qafqazın su ehtiyat.
 13.         İsayev M.                                                                   Ölçmə sistemlər dəqiq yüksəl.
 14.         Абдулрагимова Т.                                                   Арх.декор.особенн.экстерьеров зданий
 15.         Агаева З.                                                                   Экон.анализ некоторых ан.
 16.         Дадашева С., Бекирова Т.                                       Дизайн среды
 17.         Алиев П.                                                                   Краткий курс фотографии
 18.         Ismayilov D.                                                              Engineering psychology

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.