"Abidələrin bərpası və mühafizəsi" elmi - tədqiqat laboratoriyası

"Abidələrin bərpası və mühafizəsi" elmi - tədqiqat laboratoriyası

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən «Abidələrin mühafizəsi və bərpası» elmi-tədqiqat laboratoriyası 02.04.2001-ci ildən fəaliyyət göstərir.
 
Laboratoriyanın elmi rəhbəri MƏMMƏDOVA GÜLÇÖHRƏ HÜSEYN qızı, memarlıq üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar memar, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru.
 
Laboratoriyanın direktoru, böyük elmi işçi əvəz üzrə HACIYEVA SƏBİNƏ XALİD qızı, memarlıq üzrə elmlər doktoru, «Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası» kafedrasının dosenti.
 
Laboratoriyanın kiçik elmi işçisi HƏSƏNZADƏ SƏADƏT CABBAR qızı.
 
Laboratoriyada ayrı-ayrı memarlıq abidələrinin qorunub saxlanılmasına dair tövsiyyələrin hazırlanması onların eskiz, bərpa və konservasiya layihələrinin tərtib olunması və qədim şəhərlərin tarixi mühitinin tədqiqi, tarixi abidələrin və Azərbaycan memarlığı haqqında şəkilli kataloqların, Azərbaycanın tarixi memarlığı haqqında dərsliklərin tərtibatı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tərtib edilmiş, memarlıq abidələri siyahısına daxil olan, memarlıq abidələrinin memarlıq əhəmiyyəti nöqteyi-nəzərindən araşdırması, abidələrin indiki vəziyyətinin yoxlanılması kimi işlər yerinə yetirilir.
 
2001-2010 illər zamanı tədqiqat mövzusu: «Azərbaycanın memarlıq irsinin tədqiqatı,
 
mühafizəsi və bərpası problemləri» idi.
 
2001-ci il - Orta əsrin ilk abidələri. Müasir vəziyyət, abidələrin bərpası, mühafizəsi və istifadə edilməsi.
 
2002-ci il - Orta əsrin inkişaf etmiş abidələri. Müasir vəziyyət, abidələrin bərpası, mühafizəsi və istifadə edilməsi.
 
2003-cü il - Azərbaycanın tarixi şəhərləri. Rekonstruksiya problemləri.
 
2004-cü il - Azərbaycanın müasir şəhərlərində tarixi mühit və onun tədqiqatı, mühafizəsi və rekonstruksiyası problemləri.
 
2005-ci il - Memarlıq irsinin bərpası, mühafizəsi və istifadə edilməsi.
 
2006-cı il - Erkən orta əsrlərin abidələrin bərpası, mühafizəsi və istifadəsi
 
2007-ci il - Orta əsrin inkişaf etmiş abidələrinin bərpası, mühafizəsi və istifadəsi
 
2008-ci il - Azərbaycanın tarixi şəhərlərində tarixi mühitin saxlanılması və istifadəsi
 
2009-cu il - Memarlıq irsinin bərpası, mühafizəsi və istifadə edilməsi
 
2010-cu il- Azərbaycan memarlığının şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Azərbaycan memarlığının digər elmlər və incəsənətlə bağlılığı və əlaqəsi.  

2011-2013 illər zamanı tədqiqat mövzusu: «Qafqaz Albaniyası memarlıq irsinin tətqiqi və qorunmasının aktual problemləri»
 
2011-ci il - Şimal-qərb regionunun memarlıq irsinin tətqiqi və qorunması vəziyyəti
 
2012-ci il - Qarabağ və ətraf ərazilərin memarlıq irsinin tətqiqi və qorunması vəziyyəti
 
2013- cü il - Qafqaz Albaniyasının memarlıq irsinin aktual problemləri
 
2014-2018 illər zamanı tədqiqat mövzusu: «Azərbaycanın memarlıq irsinin tədqiqatı, mühafizəsi və bərpası problemləri»
 
2014-cü il - Gəncə-Qazax regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması
 
2015-ci il - Quba-Qusar regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması
 
2016- cı il - Bakı-Abşeron regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması
 
2017-ci il - Lənkəran regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması
 
2018-ci il - Naxçıvan Muxtar Respublikasının memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması
 
Laboratoriyada aparılan elmi-tədqiqat fəaliyyətinin nəticəsində aşağıdakı bərpa layihələri həyata keçirilib:

 1. Şəki rayonunun Kiş kəndində yerləşən məbədin bərpası və muzeyləşdirilməsi. (Azərbaycan – Norvec birgə «Kiş» layihəsi), 2000-2003-cü il.

 
Археологоческие и натурные исследования показали, что, претерпев многократные перестройки, Кишский храм прошел путь от первой, близкой к прямоугольнику постройки без апсиды до своего теперешнего облика. Планировочное решение нынешнего здания церкви сложилось в IV-V веке, когда был возведён нижний объём здания с выступающей алтарной апсидой. Позже был возведен купол здания. В 2000-2003 годах храм был реставрирован. Сейчас здесь действует музей истории и культуры Кавказской Албании.
 
Layihənin rəhbəri memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova, layihənin müəllifləri - G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva, T.Ə.Abdullayev.

 1. Qəbələ rayonunun Nic kəndində yerləşən məbədin bərpası. (Azərbaycan – Norvec birgə «Nic» layihəsi), 2003-2005-ci illər.

 
Удинское селение Нидж является самым крупным селением Габалинского района. Село расположено в 20 км к западу от районного центра. Селение Нидж Габалинского района имеет интересную историю. Оно населено сумевшим сохранить свой язык, культуру, религию и самобытность историческим этносом- удинами, являющимися потомками древнего населения Азербайджана - албан. С историко-архитектурной и религиозной точек зрения особый интерес вызывает старая церковь, которая находится в южной части села. Храм св. Елисея, построенный в конце XVII- начале XVIII века, представляет собой трехнефную базилику с вписанной на востоке в абрис наружных стен полуциркульной апсидой. По просьбе местного населения албанский храм селения был реставрирован в 2003-2005 годах и действует сегодня по своему прямому назначению как церковь.

 

Layihənin rəhbəri memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova, layihənin müəllifləri - G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva, T.Ə.Abdullayev.

 1. Qax rayonunun Qum kəndində yerləşən bazilikanın konservasiyası layihəsi (ABŞ səfirinin «mədəniyyət fondu»), 2006-cı il.

 
Несмотря на полуразрушенное состояние, в каком сегодня предстает перед нами Гумская базилика, она не утратила своей монументальности. Во время консервационных работ, проведенных по проекту авторов данной книги, в 2004 году, ее конструкции были укреплены и были остановлены наиболее опасные деформационные процессы. Эта жемчужина азербайджанского- албанского зодчества V-VI веков, относящаяся к оригинальному типу галерейных базилик, и сегодня поражает своей монументальностью и величием.
 
Layihənin rəhbəri memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova, layihənin müəllifləri - G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva.
 
27 sentyabr – 6 oktyabr tarixində Şərqi və Mərkəzi Asiyanın tarixi şəhərlərinin planlaşdırma və inkişaf problemlərinə həsr edilmiş III Beynəlxalq simpoziumunu AzMİU-da keçirildi. Bundan əlavə, laboratoriyanın əməkdaşları tədqiqatın əsas nəticələri barəsində dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq konfranslarda məlumat vermişlər.
 
Layihələr zamanı çox sayda Respublika daxilində və xaricində nəşr olunmuş məqalələr, tezislər, kitablar, bukletlər və təqvimlər çap olunmuşdur. Adları qeyd olunan kitablar Azərbaycanın memarlıq abidələrinin tanınmasında mühüm rol oynayır və eyni zamanda dərslik kimi də istifadə olunur.
 
KİTABLAR və MƏQALƏLƏR

 1. Məmmədova G., Hacıyeva S., Abdullayev T. – «Kiş-Qafqaz Albaniyasının-Azərbaycanın görkəmli memarlıq abidəsi» XXI-YNE Bakı-2002

 

 1. Məmmədova G., Hacıyeva S., Abdullayev T. Ağamalıyeva Y. – «Şəki Memarlıq abidələri» Çaşıoğlu Bakı -2003

 

 1. Məmmədova G., Vaqif Aslan –«Kiş kəndi və onun məbədi» Çaşıoğlu Bakı -2003

 

 1. Məmmədova G., Hacıyeva S., Abdullayev T. “Nic-udilərin məbədi», Bakı- Çaşıoğlu, 2006

 

 1. Hacıyeva S. Architecture of the North- Western district of Azerbaijan. Study, analyses and the projects on restoration of the main architectural monuments Germany: LAP-Lambert Academic Publishing GmbH &Co. KG, 2011

 

 1. Гаджиева С.Х. Архитектура Шеки- Загатальской зоны Азербайджана (историческая левобережная кавказская Албания- северо-западный региона Азербайджанской Республики) Bakı: Elm, 2011, ISBN 978-9952-453-07-2

 

 1. Məmmədova G.H., Hacıyeva S.X. Azərbaycan memarlıq tarixi. Qədim və orta əsrlər dövrü Azərbaycan memarlığı. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi. 2013. 268 səh. (azərbaycan-rus və azərbaycan-ingilis dillərində)

 

 1. Məmmədova G.H., Hacıyeva S.X. Azərbaycan memarlıq irsi. Azərbaycanin şimal-qərb regionunun memarliq abidələri. Bakı. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi. 2013. capda

 
Məmmədova G.H. tərəfindən çap olunmuş əsas məqalələr (100 çox)

 1. Культовая архитектура VIII-X веков. // Тезисы докладов VII республикан ской науч. конф. аспирантов ВУЗ-ов Азерб. Баку, 1984, с.81

 

 1. «ЭЛМ», Баку – 1985 г. // Христианское культовое зодчество Албании эпохи раннего средневековья (автореферат канд.дис.)

 

 1. Христианская культовая архитектура Азербайджана (IV-VII вв.) // Журнал «Маскан»

№1, 1992 г. с. б

 1. К проблеме генезиса христианского зодчества Кавказской Албании. // «Архитектура и искусства Ближнего и Среднего Востока». Краткое содержание докладов международн. конф. //Баку, 1992 г.

 

 1. О монастырях Кавказской Албании. // «Архитектура и искусства Ближнего и Среднего Востока». // Краткое содержание докладов международн. конф. // Баку, 1992 г.

 

 1. Кавказская Албания и Византия. Архитектурные параллели (IV-VII вв.) //Материалы I Международного симпозиума Баку, 1995 г.

 

 1. Отражение взаимосвязей архитектуры Кавказской Албании в «Истории албан» Моисея Каланкатуйского. //Материалы II Международного симпозиума Баку, 1996 г.

 

 1. Архитектурные связи Кавказской Албании и Сасанидского Ирана. // Материалы I объединенного семинара «Архитектура, градостроительство и исторические памятники». Занджан (Иран), 1996, с. 19.

 

 1. Культовое зодчество Кавказской Албании // Изд. Элм. Баку, 1997

 

 1. Проблемы деформации распорных систем и методы их еставрационного укрепления // Материалы Международной конференции Тебриз, 1997.

 

 1. Архитектурные памятники как часть глобального экологического комплекса

 
ENERGY.
 
EKOLOGY.
 
ЕСONOMY.
 
ISSN 1560-4055

 1. Об основных направлениях научных исследований по теории и истории архитектуры // Бейнялхалг Елми Конфрансын материаллары. Бакы – 2001

 

 1. Церковь в селении Киш-мать Албанских церквей // Ъурнал «Тще щисторй оф тще Жаужасус» №1. Баку – 2001

 

 1. Qafqaz Albaniyasının memarlığı//Dövlət kitabı Azərbaycan yeni minillikdə. Bakı – 2001

 

 1. Отчет о ходе азербайджанско-норвежского проекта «Киш» //Ъурнал «Тще щисторй оф тще Жаужасус» №2. Баку – 2002

 

 1. Şəhərlərin mühəndis tikinti təhlükəsizliyi.//Fövqəladə hallarda ekologiya və texnologiya problemləri II Beynəlxalq simpoziumun materialları Bakı-2002

 

 1. Kiş-Qafqaz Albaniyasının, Azərbaycanın görkəmli memarlıq abidəsi.// AzMİU, Azərb. Və Norvec birgə layihəsi, «Qızıl Şərq» mətbəəsi. «XXI əsr» nəşriyyatı. 2003

 

 1. Azərbaycan memarlığın inkişafında Heydər Əliyevin rolu // AzMİU «Heydər Əliyev və Azərbaycan memarlığının inkişafı» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2003

 

 1. Şəkinin memarlıq abidələri // «Çaşıoğlu» mətbəəsi. Bakı – 2003.

 

 1. Kiş kəndi və onun məbədi // «Çaşıoğlu» mətbəəsi. Bakı – 2003.

 

 1. Архитектурное наследие левобережной Кавказской Албании-Азербайджана // «Böyük ipək yolu: Avrasiya mədəniyyətinin dialoqu», «Səda» Bakı-2003

 

 1. Зодчество Кавказской Албании // «Çaşıoğlu» mətbəəsi Bakı-2004

 

 1. Azərbaycanın erkən orta əsrlərdə inşaat sənəti (ingilis dilində)//«SCIENCE WITHOUT BORDERS”. Trasaction of the International Academy of Science H&E, volume 2, 2005/2006

 

 1. Bakı, Tarix və müasirlik (ingilis dilində) // Şərqi və Mərkəzi Asiyanın tarixi şəhərlərinin planlaşdırma və inkişaf problemlərinə həsr edilmiş III Beynəlxalq simpozium. Bakı, 2005

 

 1. Архитектура Азербайджана // Конференция РЕА Тулуз-2006

 

 1. Nic-Alban-Udin məbədi (azərbaycan, rus və ingilis dillərində)//«Çaşıoqlu» nəşriyyatı, Bakı-2006

 

 1. Şəhərlərin mühəndis tikinti sisteminin təhlükəsizliyinin təkmilləşdirilməsinin kompleks perspektivi.// Professor-müəllim heyətinin və aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı,

2007

 1. Problems of conservation of the world heritage monuments at the present stage // Historical architectural heritage in the new social political situation – Florence, February 20-21, 2007

 

 1. A dilemma of historical heritage under new political conditions: case of Azerbaijan //

Volumes and criteria’s of historical heritage preservation – Florence, March 1-3, 2007

 1. Azərbaycanın tarixi şəhəri Şəki // Türk dünyası memarlıq və şəhərçilik qurultayı beynəlxalq konfrans Ankara, aprel 2007

 

 1. Azərbaycanın tarixi şəhərlərinin qorunma problemləri // Beynəlxalq konfrans «XXI əsr və tarixi İslam şəhərləri» 2007

 

 1. Azerbaijan “Digital technology and system of noise monitoring of failure origin” // “Natural cataclysms and global problems of the modern civilization” international symposium, Baku, september, 24-27 2007.

 

 1. Azerbaijan “New traces of the Caspian Atlantis”// “Natural cataclysms and global problems of the modern civilization” international symposium, Baku, september, 2007.

 

 1. Christian cult Architecture of Karabakh // Türk dünyası Mimarlık və Şeherçilik kurultayı. Bildirilir kitabı – II. Ankara-2008

 

 1. Situation with restoration and preservation of Islamic architectural heritage in Azerbaijan //

«Təhsil və memarlıq irsin qorunması»na həsr edilmiş elmi konfrans. Florensiya, noyabr – 2008.

 1. Innovation in architectural education in Azerbaijan // «Memarlıq təhsili və memarlıq irsinin qorunması problemləri» mövzusunda elmi konfrans. Florensiya, noyabr – 2008

 

 1. Христианская культовая архитектура Карабаха (на англ. языке)//Журнал «Azerbaijan

Vision», London, 2009

 1. Patrimonio architettonico storico nel nuovo contesto politico e sociale (на ит. языке) // Журнал “Bolettino ingegneri”, Firenze, ISSN 2035-2417, 2009

 

 1. Ичяри-Шехер – Современная жизнь исторического города в условиях интенсивного развития Баку. // Международная конференция в рамках года «Баку – центр исламской культуры», 2009.

 

 1. Албанские храмы Кедабекского района //Antik və otra əsr Azərbaycan şəhərləri Elmi konfransı. 27-28 oktyabr 2010 Şəmkir, Gədəbəy

 

 1. Architectural monuments of Garabax // International Conference. Preservation and Adaptation of architectural Heritage. Florence, Desember 13-19, 2010.

 

 1. Şəhərsalma tariximizdə Heydər Əliyev dövrü // Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanın

 
müasirləşmə strategiyası» mövzusunda keçirilən konfransın materialları. Bakı Azərnəşr 2011.

 1. Managing the Preservation of Architectural Heritage in Historical Towns of Azerbaijan //

 
ICOMOS Thailand International Conference 2011, “ASIAN URBAN HERITAGE” October, 15-17, 2011 Thailand

 1. DEVELOPMENT OF DOMICAL COMPOSITIONS IN THE ROUND TEMPLES OF

 
CAUCASIAN ALBANIA-AZERBAIJAN // Международная конференция «Купола мира», Флоренция, Италия 2012

 1. Место и роль Кавказской Албании в истории Азербайджанской Архитектуре//«Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın və Qafqazın tarixində yeri və rolu» Beynəlxalq elmi konfrans Bakı,

 
2012

 1. Methods, Technologies and Means of Control of Seismic Stability of Complexes of

 
Construction Structures in Operation // PJI’2012 IV INTERNATIONAL CONFERENCE “PROBLEMS OF CYBERNETICS AND INFORMATICS” Baku, 12-14, 2012

 

 1. Methods, Technologies and Means of Control of Seismic Stability of Complexes of Construction Structures in Operation//Noise Technologies for Minimization of Damage Caused by Earthquakes. Systems for analysis of seismic-acoustic noise from earth’s deep strata, monitoring of change in seismic stability. 2012

 

 1. К вопросу о градостроительном искусстве Кавказской Албании //«Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya kontekstində» Beynəlxalq konfransın tezisləri. //Qəbələ 6-

 

 1. noyabr 2012

 
Hacıyeva S.X. tərəfindən çap olunmuş əsas məqalələr (90 çox)

 1. Сохранение исторически сложившейся городской среды городов Азербайджана (на примере города Шеки) // Сборник статей Пензенского Государственного Университета архитектуры и Строительства, 2009, Пенза, с 7-10

 

 1. Предложения по реконструкции Шеки на современном этапе формирования исторической среды города // Elmi Əsərlər №1 AzMİU, Bakı, 2009, с. 25-28

 

 1. Вопросы сохранения и приспособления памятников архитектуры региона // Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası şöbəsi, toplu 4, Bakı, 2009, s. 75-86

 

 1. Garadam- corbelled dome architecture in Azerbaijan // Сборник статей “Earthen domes and Habitats”, при поддержке Европейской комиссии, ISBN978-884672535-6, 2009, s.143-149 (в соавторстве проф. Saverio Mekka, Италя)

 

 1. Azərbayсanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin memarlıq abidələri //«Yapı dünyası» Aylık Mesleki

Bilim Haber Dergisi, 2010, İSSN 1300-977X, s.52-56

 1. Town of Sheki- modern life of Medieval town in the conditions of modern development

//Elmi Əsərlər №1 AzMİU, Bakı, 2010, s.65-70

 1. Многообразие сооружений гражданского назначения северо-западного региона Азербайджана // Azərbayсan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Professor-Müəllim heyətinin və aspirantların elmi konfransının materialları, 1 hissə, Bakı, 2010, s.78-86

 

 1. Декоративные особенности архитектурных сооружений Шеки-Загатальского региона // «Урбанизм» jurnalı №16, ISSN 1811-6582; Бакы, 2010, с. 75-79

 

 1. Воздействие религиозных мотивов на облик архитектурных памятников Шеки-

 
Закатальского региона // Şərq ölkələri Beynəlxalq Akademiyası Azərbaycan milli Elmlər Akademiyası Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası şöbəsi Toplu 5, Bakı, 2010, c.90-99

 1. Базилики в ранне-христианском культовом зодчестве Шеки-Загатальского региона // Memarlıq və İnşaat Fakültələrin 90 illiyinə həsr edilmiş Bina və qurğuları dayanıqlığı mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2010, s.103-106

 

 1. Kiş məbədinin konstruktiv xüsusiyyətləri və bərpası //Memarlıq və İnşaat Fakültələrin 90 illiyinə həsr edilmiş Bina və qurğuları dayanıqlığı mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2010, s.6-12 (Məmmədova G., Abdullayev T. ilə birlikdə )

 

 1. Architecture of Gabala // Multi-subject scientific journal “Innovation and Technologies News” №4(9)2010 being published in EU PUBLISHER: ICD Group Ltd. Printing version: ISSN

 
1691-4937 Internet version: ISSN 1691-8118 www. Innovations Line.com, c.5-12

 1. Architecture of the North-Western district of Azerbaijan. Study, analyses and the projects on restoration of the main architectural monuments ISBN:978-3-8443-1470-0, Publisher: LAP-Lambert Academic Publishing GmbH &Co. KG, 2011, monoqrafiya 102 s.

 

 1. Жилая архитектура Северо-западного региона Азербайджана //Международная Научная конференция, проведенная Национальной Академией Наук Азербайджана «Тюркологическое искусствознание: проблемы и перспективы», 2011, с.80-82

 

 1. Архитектура Шеки-Загатальской зоны Азербайджана (историческая левобережная кавказская Албания- северо-западный региона Азербайджанской Республики) //Бакы,

Элм, 2011,ISBN 978-9952-453-07-2, Монография, 254 с.

 1. Azərbaycan memarlığına Xristian və İslam dinlərinin təsiri //«Qobustan» sənət toplusu,

2/152, 2011, c. 48-53

 1. Историческая среда и современное развитие города (на примере северо-западного региона Азербайджана) // Архитектура, Строительство, Дизайн

 
№04_(65)_2011www.archjournal.ru http://www.archjournal.ru/rus/2011read/201165-10.htm, c.42-45

 1. Оборонительные и культовые памятники архитектуры северо-западного региона

 
Aзербайджана и их аналогии в сопредельных странах //«Урбанизм» ъурналы № 17, ISSN 1811-6582; Бакы-2011, с.96-101

 1. Preservation of the architectural heritage of North- Western region of

 
Azerbaijan//International Conference “Architectural Education and the problems of Islamic Architectural Heritage preservation” «Təhsil və Memarlıq irsin qorunması problemləri» Beynəlxalq Konfransı, 2008, səh.103-110

 1. К вопросу о развитии жилой архитектуры в северо-западном регионе Азербайджана // Пензенский государственный Университет архитектуры и Строительства Сборник статей, 2011, Пенза, с.71-75

 

 1. Симбиоз христианских и мусульманских мотивов в культовой архитектуре кавказской Албании- Азербайджана //Scientific Conference “Culture and history of Azerbaijan” dedicated to opening of the department of “Azerbaijan history” at Humboldt University, Berlin, Germany,

29.11-3.12.2010

 1. Архитектурное наследие Гахского района Азербайджана // Şərq ölkələri Beynəlxalq Akademiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası” toplusu, № 1, Bakı-2011, s. 48-60

 

 1. Охрана и использование памятников архитектуры северо-западного региона Азербайджана //«Архитектура и современные информационные технологии» Международный электронный научно-образовательный журнал № 1(18)2012, 19 с.

 

 1. Вопросы сохранения и популяризации жилой архитектуры Загатальского района Азербайджана // Журнал Исторические, философские, политические и юридические

 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, 2012, №5(19) ISSN 1997-292X, 2012, s.19-23

 1. Памятники культовой архитектуры северо-западного региона Азербайджана и проблемы их сохранения //«Архитектура и современные информационные технологии» Международный электронный научно-образовательный журнал № 2(19)2012, 20 cтр.

 

 1. Гражданские сооружения северо-западного региона и их аналогии на территории других регионов Азербайджана // Şərq ölkələri Beynəlxalq Akademiyasının Azərbayсan Milli Elmlər Akademiyasının “Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası” toplusu, № 1(2), Bakı-2012, s.48-55

 

 1. Неповторимость культовой архитектуры Кавказской Албании

//http:/www.bakililar.az/ca/photos/sabina.html

 1. Conventual complex Gandzasar and its place in the history of Caucasian Albania// http:/www.bakililar.az/ca/eng/ history/civil.html

 

 1. To the question on study of Albanian Christian monuments settled on the territory of Upper Karabakh // http:/www.bakililar.az/ca/eng/news14_eng.html

 

 1. Современный уровень сохранности архитектурного наследия северо-западного региона Азербайджана//"Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета", № 2, ISSN 1607-1859, Томск, 2012, s.57-65

 

 1. Architecture of the left-bank Caucasian Albania //«Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın və Qafqazın tarixində yeri və rolu» Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı, 2011, s.231-246

 

 1. Дворцовые сооружения города Шеки//«Архитектура и современные

 
информационные технологии» Международный электронный научно-образовательный журнал № 3(20)2012, 16 s.

 1. Архитектурные памятники Шеки-Загатальской зоны Азербайджана и проблемы их сохранения // Şərq ölkələri Beynəlxalq Akademiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası” toplusu, № 2(3), ISBN 978-9952-8074-0-0, Bakı-2012, s.43-53

 

 1. Managing the preservation of architectural heritage in historical towns of Azerbaijan// Proceedings ICOMOS Thailand International Conference 2011 “Asian Urban Heritage”, Phuket, Thailand, 2011, s.48-59

 

 1. Город Шеки- проблемы сохранения архитектурного наследия и регенерации исторической среды// Сборник Научных трудов «Проблемы теории и истории архитектуры Украины» выпуск 12, Одесса «Астропринт», 2012, s.164-172

 

 1. Жилые дома Загатальского района Азербайджана// Труды международной научно-практической конференции «Архитектура, дизайн, строительство в условиях высокогорья», г. Бишкек, 2012, s.40-46

 

 1. Традиции в жилой архитектуре северо-западного региона Азербайджана// International Conference “Modern architecture and innovations”- Материалы Международной


конференции «Современная архитектура и инновации», Ташкент, Узбекистан, 2012, s.87-88

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.