Nəqliyyat fakültəsi

                                                                               

  

 

 

 

Nəqliyyat Fakültəsi

 

Ünvan: Bakı – 370073, A. Sultanova küçəsi, 11, I tədris korpusu, V mərtəbə

Dekan: t.e.n., dosent Elçin Nazim oğlu Yusifzadə

Telefon: 012-539-05-79

Professor-müəllim heyəti: 7 professor, 39 dosent, 25 baş müəllim,  5 assistent

Təhsil alanlar: Ümumi tələbələrin sayı 1007 nəfərdir ki, bunlardan, 858 nəfər əyani, 149 nəfər qiyabi təhsil alır.

    Nəqliyyat fakultəsi 1975-ci ildə yaradılmışdır. Fakultə ilk dövrlərdə “Yol inşaat” fakültəsi adlanmışdır. Yaradıldığı ildən başlayaraq fakültəyə ardıcıl olaraq professor R.M.Əliyev (1975-1976), N.Ə.İsrafilov (1976-1986), dosentlər R.Q.Əskərbəyli (1986-1996), F.M.Cəfərov (1997-2000), Y.M. Piriyev (2000-2013) rəhbərlik etmişlər. Fakültə nəzdində 4 kafedra fəaliyyət göstərir, bunlardan ikisi ixtisas kafedrasıdır:

1. “Nəqliyyat və logistika”

2. “Geomatika”

3. “Mexanika”

4. “Fizika və kimya”

           

          Fakültədə təhsil

        Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir. Fakültədə təhsil Azərbaycan dilində aparılır. Semestr imtahanları monitorinq, test üsulları və kafedrada xüsusi proqram vasitəsilə keçirilir. Dövlət sifarişi və  ödənişli əsaslarla təhsil almalarından asılı olmayaraq, əyani formada təhsil alan tələbələrə təqaüd onların ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricilərinə ( ÜOMG) görə verilir. Əyani şöbədə təhsil alan tələbələr üçün təhsil haqqı 2000  AZN, qiyabi şöbədə təhsil alan tələbələr üçün isə təhsil haqqı 1700 AZN təşkil edir.

       Fakültənin idarəetmə orqanları Elmi Şura və dekanlıqdır. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi 12 nəfərdən ibarətdir (2 nəfər elmlər doktoru, professor, 7 nəfər elmlər namizədi, dosent, 2 nəfəri baş müəllim, 2 nəfər tələbə). Fakültə Elmi Şurasına fakültənin dekanı dosent Yusifzadə Elçin Nazim oğlu rəhbərlik edir. “Nəqliyyat” fakültəsi dekanlığında bakalavriat səviyyəsində 5 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır. Fakültədə ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı aşağıdakı kimi aparılır:

1. 050710–Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

2. 050612–Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

3. 050621 –Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

4. 050632 –Nəqliyyat mühəndisliyi

5. 050633 –Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

 

             “Nəqliyyat və Logistika” kafedrası

             Kafedranın əsası 1950-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun inşaat fakültəsinin nəzdində “Yolların tikintisi və istismarı” kafedrası adı ilə qoyulmuş, 1976-cı ildən həmin adla AzMİU-nin tərkibində fəaliyyət göstərmiş və 1977- 1996-cı illərdə “Avtomobil yolları, körpülər və tunellər” kafedrası adlandırılmışdır. 1996-cı ildən kafedra buraxılış ixtisaslarına uyğun olaraq “Nəqliyyat yolları, körpülər və tunellər” adlanmağa başlamışdır. 2009-cu ildən "Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşkili" kafedrası adlandırılmışdır. Müxtəlif illərdə kafedraya professor R.M.Əliyev (1976-1985), dosent Y.M.Piriyev (1985-2000) rəhbərlik etmişlər. Kafedra əməkdaşlarının hazırladıqları yeddi dərslik, dərs vəsaiti və bir neçə metodik vəsait nəşr olunaraq tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Kafedranın elmi fəaliyyətinin əsas istiqaməti nəqliyyat yollarının və bu yollarda olan mühəndis layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı ilə bağlı texniki məsələlərin həllinə yönəlmişdir. 

              Kafedra əməkdaşlarının büyük bir qismi TRASEKA proqramı çərçivəsində tarixi “İpək yolu”nun bərpası üzrə layihələrdə fəal iştirak edirlər. Bundan əlavə kafedra əməkdaşları 1999-cu ildə respublikamızda “Yol haqqında” qanunun hazırlanması üçün Milli Məclis tərəfindən yaradılmış işçi qrupunun tərkibində fəal iştirak etmişlər. Kafedranın MDB və xarici ölkələrin ali məktəbləri ilə əlaqələri bu gün də davam etməkdədir. 2021-ci ilin sentyabr ayından yeni standartlara müvafiq ixtisas hazırlığının tələblərinə uyğun olaraq kafedranın adı dəyişdirilərək "Nəqliyyat və Logistika" kafedrası olmuşdur.  “Nəqliyyat və Logistika” kafedrasının  6 dosent, 12 baş müəllimi, 1 assistenti və 3 nəfər tədris köməkçi heyəti vardır.Hazırda kafedraya t.e.n., dos. T.M. Əhmədov rəhbərlik edir.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           “Geomatika” kafedrası

           Kafedra 1950-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun nəzdində yaranıb. Bu kafedranın təşkilatçısı Leninqrad şəhərindən dəvət olunmuş istedadlı alim L.İ.Lipman olmuşdur. 1976-cı ilə qədər kafedraya Azərbaycan dilində nəşr olunmuş ilk “Geodeziya”, “Mühəndis geodeziyası kursu” dərsliklərinin müəllifi, dos. M.N.Şəfiyev rəhbərlik etmişdir. 1975-ci ildə Zaqafqaziya regionunda ilk dəfə AzPİ-də yeni “tətbiqi geodeziya” ixtisasının açılması “Mühəndis geodeziyası” kafedrasının geniş profilli bir kafedraya çevrilməsində mühüm rol oynamışdır. Elə həmin vaxtdan AzMİU-nin tərkibində fəaliyyətə başlayan kafedra yalnız Azərbaycan deyil, keçmiş SSRİ üçün yüzlərlə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamışdır. 1976-1981-ci illərdə kafedraya dos. Ş.Q.Mustafayev rəhbərlik etmiş və onun əməyi sayəsində kafedra üçün yüksək ixtisaslı kadrlar yetişdirilmişdir. 1981-1998-ci illərdə isə kafedraya t.e.n., dosent A.M.Mütəllimov rəhbərlik etmişdir.

          Kafedranın əməkdaşları “Geodeziya və kartoqrafiya”, “Mühəndis geodeziyası”, “Geodeziya. Aeroçəkiliş” kimi ümumittifaq jurnallarında 120-dən artıq məqalə çap etdirmişlər. Keçən dövr ərzində kafedra əməkdaşları tərəfindən dövlət büdcəsi hesabına iki mühüm əhəmiyyətli elmi iş hazırlanmış və tətbiq olunmaq üçün istehsalata göndərilmişdir. Kafedra respublikada “Geodeziya və xəritəçəkmə” istiqaməti üzrə əsas baza hesab olunur. Bu sahə üzrə təhsil alan tələbələr əldə etdikəri nəzəri biliklərin tədris ilinin sonunda keçirdikləri 3 həftəlik çöl-tədqiqat təcrübəsi ilə möhkəmləndirirlər. Hazırda kafedranın 2 professoru, 6 dosenti, 12 baş müəllimi, 3 assistenti və  3 nəfər tədris köməkçi heyəti vardır və kafedraya f.r.e.n., dos. S.A.Qəniyeva rəhbərlik edir.

  

 

 

 

          

 

 

 

 

          “Mexanika” kafedrası

            Mexanika kafedrasının təşkili Azərbaycan Politexnik İnstitutunun yaranması dövrünə təsadüf edir. Kafedranın müdiri Azərbaycan dilində yazılmış “Materiallar müqaviməti” dərsliyinin ilk müəllifi olmuşdur. 1975-ci ildə AzİMİ müstəqil ali məktəbə çevrilərkən bu kafedranı da öz tərkibində saxlamışdır. Elə həmin ildən 1997-ci ilə qədər kafedraya görkəmli alim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor İ.A.Bəxtiyarov rəhbərlik etmişdir. Kafedranın ixtisaslı kadrlarla təmin olunmasında, onun üçün yeni kadrların hazırlanmasında alimin böyük xidmətləri olmuşdur. Professor İ.A.Bəxtiyarovun rəhbərliyi ilə 3 elmlər doktoru və 28 elmlər namizədi hazırlanmışdır. “Mexanika” kafedrasının əməkdaşlarının  “Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsinin əsasları” “Tətbiqi mexanika”, “İnşaat qurğu konstruksiyalarını hesablanma üsulu” fənlərinə dair hazırladıqları dərslik, dərs vəsaiti və göstərişlər tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bu dərsliklər içərisində mərhum prof. İ.A.Bəxtiyarovun “Materiallar müqaviməti” dərslikləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işləri  də xüsusi xüsusi diqqətə layiqdir.  Belə ki, son dövrlər kafedra əməkdaşlarının 372-dən artıq məqaləsi çap olunmuşdur. Kafedrada 3 professor, 16 dosent, 2 baş müəllim və 4 tədris-köməkçi heyət vardır.  Kafedraya t.e.d., professor İ.R.Sadıxov rəhbərlik edir.

 

         “Fizika və kimya” kafedrasının Fizika bölməsi

       Kafedra 1975-ci ildə təşkil olunmuş və ilk kafedra müdiri professor A.O. Mehrabov olmuşdur. Az vaxt ərzində “Fizika” kafedrası böyük inkişaf yolu keçmişdir. Hazırda o, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş tədris və elmi-tədqiqat laboratoriyalarına və güclü kadr potensialına malikdir. Kafedranın ən böyük nəaliyyətlərindən biri onun əməkdaşlarının dünyanın qabaqcıl elm mərkəzləri ilə əlaqələr yaratmasıdır. Bu əlaqələrin son nəticələri kafedra əməkdaşlarının namizədlik və doktorluq dissertasiyalarında öz əksini tapmışdır. Kafedrada 4-tədris və 1-elmi-tədqiqat laboratoriyası (Metal və ərintilərin fizikası) fəaliyyət göstərir. Kafedrada 2 professor, 9 dosent, 1 assistent, 4 tədris-köməkçi heyət çalışır və kafedranın 4-dissertantı var. Hal-hazırda kafedraya f.ü.e.d., prof. A.P. Abdullayev rəhbərlik edir. 

 

 

 

 

 

 

Tədris laboratoriyalarında aşağıdakı laboratoriya işləri yerinə yetirilir.

 1. Sərbəstdüşmə təcilinin Atvud maşını vasitəsilə təyini.
 2. Fırlanma hərəkəti qanunlarının Oberbek rəqqası vasitəsi ilə öyrənilməsi.
 3. Bərk cismin ətalət momentinin burulma rəqqası vasitəsi ilə təyini.
 4. Yunq modulunun əyilmə üsulu ilə təyini.
 5. Jiroskopun  pressesiyasının öyrənilməsi və ətalət momentinin təyini.
 6. Güllənin hərəkət sürətinin fırlanan ballistik rəqqas vasitəsilə təyini.
 7. Ağırlıq qüvvəsi təcilinin çevirmə rəqqası vasitəsilə təyini.
 8. Stoks üsulu ilə mayelərin daxili sürtünmə əmsalının təyini.
 9. Havanın istilik tutumları nisbətinin Kleman-Dezorm üsulu ilə təyini.
 10. Naqillərin  xüsusi müqavimətinin təyini.
 11. Maqnetron üsulu ilə elektronun xüsusi yükünün təyini (ФПЭ – 03).
 12. Yerin maqnit sahəsi intensivliyinin üfüqi toplananının təyini.
 13. Öz – özünə induksiya əmsalının təyini.
 14. Solenoidin maqnit sahəsinin öyrənilməsi (ФПЭ – 04).
 15. Kondensatorun dolması və boşalması proseslərinin öyrənilməsi (ФПЭ – 08).
 16. Holl vericisi vasitəsilə solenoidin maqnit sahəsinin öyrənilməsi.
 17. Qarşılıqlı induksiya hadisəsinin öyrənilməsi (ФПЭ – 05).
 18. Seqnetoelektriklərin elektrik xassələrinin öyrənilməsi (ФПЭ – 02).
 19. Termoelektron emissiyanın öyrənilməsi (ФПЭ – 06).
 20. Havanın istilikkeçirmə əmsalının qızdırılmış məftil üsulu ilə təyini.
 21. Relaksasiya rəqslərinin öyrənilməsi (ФПЭ -12).
 22. Rəqs konturunda sönən rəqslərin tədqiqi (ФПЭ – 10).
 23. Rəqs konturunda məcburi rəqslərin tədqiqi (ФПЭ – 11).
 24. Harmonik elekterik hərəkət qüvvəsinin təsiri ilə sadə xətti sxemlərdə elektrik  proseslərinin öyrənilməsi (ФПЭ – 09).
 25. Ferromaqnitlərdə histerezis hadisəsinin öyrənilməsi (ФПЭ – 07).
 26. Mexaniki rəqslərin öyrənilməsi və riyazi rəqqas vasitəsilə ağırlıq qüvvəsi təcilinin təyini.
 27. Mikroskopun böyütməsinin və kiçik cisimlərin ölçülərinin təyini.
 28. Mikroskop vasitəsilə müstəvi paralel şəffaf lövhənin sındırma əmsalının təyini.
 29. Abbe refraktometri vasitəsilə mayelərin sındırma əmsalının təyini.
 30. Linzanın fokus məsafəsinin təyini.
 31. İnterferensiya hadisəsinin öyrənilməsi və işığın dalğa uzunluğunun Nyuton halqaları vasitəsilə təyini.
 32. İşığın difraksiya hadisəsinin öyrənilməsi və difraksiya qəfəsi vasitəsilə işığın dalğa uzunluğunun təyini.
 33. İşığın polyarlaşma hadisəsi və Malyus qanununun öyrənilməsi.
 34. İşığın mühitdə udulması və Buger –Lambert qanununun öyrənilməsi.
 35. Xarici fotoeffekt hadisəsinin müşahidəsi. Vakuum fotoelementinin volt-amper xarakteristikasının qurulması.
 36. Bir və ya çox yarıqdan Frenel difraksiyası.
 37. Lüksmetr vasitəsilə işıqlanmanın təyini.
 38. Hidrogen atomunun xətti spektrinin tədqiqi və Ridberq sabitinin təyini.
 39. Fotoeffekt hadisəsinə əsasən Plank sabitinin və çıxış işinin təyini (ФПЭ -10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Fizika və kimya” kafedrasının Kimya bölməsi

       “Fizika və kimya” kafedrasının Kimya bölməsi müstəqil kafedra kimi 1975-ci ildə təşkil olunmuş və ilk kafedra müdiri professor S.S.İsmayıl olmuşdur. 1975-ci ildən indiki zamana qədər Kimya laboratoriyaları genişlənmiş, müasir avadanlıqla təmin edilmişdir. Tədris olunan bütün fənnlər (Ümumi kimya (qeyri-üzvi kimya),  Üzvi kimya, Analitik kimya və instrumental analiz, Ətraf mühitin kimyası və toksikologiya, Fiziki kimya, Tətbiqi kimya) üzrə dərs vəsaitləri tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. Kimya bölməsində 4-tədris laboratoriyası  fəaliyyət göstərir. Kafedrada 2 professor, 6 dosent, 1 assistent, 2 tədris-köməkçi heyət çalışır və kafedranın 1-dissertantı var. Hal-hazırda Kimya bölməsi “Fizika və kimya”kafedrasının tərkibində fəaliyyətini davam etdirir. 1988-ci ildən 2021-ci ilə kimi kafedraya professor Ə.B.Əliyev rəhbərlik etmişdir. 2021 ci ildən isə kafedraya f.ü.e.d., prof. A.P. Abdullayev rəhbərlik edir. 

Tədris laboratoriyalarında aşağıdakı laboratoriya işləri yerinə yetirilir.

Ümumi kimya (Qeyri-üzvi kimya, Tətbiqi kimya)

 1. Metalların ekvivalent kütləsinin təyini
 2. Kimyəvi reaksiyaların sürətinin qatılıqdan və temperaturdan asılılığının təyini.
 3. Məhlulların qatılığının titrləmə üsulu ilə təyini. Duzların hidrolizi.
 4. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının yerinə yetirilməsi.
 5. Müxtəlif duzların elektrolizi.
 6. Metalların korroziyasına aid təcrübələr
 7. Maqnezium və kalsiuma dair təcrübələr. Suyun müvəqqəti codluğunun təyini
 8. Alüminium və onun birləşmələrinin kimyəvi xassələrini əks etdirən təcrübələrin yerinə yetirilməsi.
 9. Metalların (Cr, Mn, Fe) xassələrini əks etdirən təcrübələrin yerinə yetirilməsi
 10. Metan, etilen və asetilenin laboratoriyada alınması

Üzvi kimya

1. Benzoy turşusunun kristallaşdırmaqla və sublimasiya ilə təmizlənməsi

2. Benzoy turşusunun ərimə temperaturunun təyini

3. Sadə və fraksiyalı distillə. Suyun distilləsi

4. Su və spirt qarışığının fraksiyalı distilləsi

5. Xüsusi çəkinin təyini

6. Molekulyar refraksiyanın hesablanması

7. Karbohidrogenlərin laboratoriyada alınması

 

Analitik kimya və instrumental analiz

1.  I və II analitik qrup  kationlarının vəsfi təyini

2.  III və IV analitik qrup  kationlarının vəsfi təyini

3.  V və VI analitik qrup  kationları

4.  Anionların sistemli analizi.  Fərdi götürülmüş maddənin analizi

5.  Qravimetrik təyinat. BaCl2 məhlulunda bariumun təyini.

6.  BaCl2 kristalhidratında kristallaşma suyunun təyini təyini.

7. Titrimetrik təyinat. Kompleksonometrik metod . CaCl2 məhlulunda kalsiumun təyini.

8.   Permanqanometrik metodla Mor duzunda dəmirin təyini

9.   Fotometrik təyinat. FEK-də məhlulun qatılığının təyini

 

Fiziki kimya

1. Özlülüyün viskozimetr vasitələ təyini

2. . Refraksiya additivliyinin hesablanması

3.  Paraxorun hesablanması

4.  Səthi gərilmə əmsalının təyini

5. Səthi gərilmə izotermlərinin qurulması

6. Reaksiya sürət sabitinin təyini

 

Ətraf mühitin kimyası və toksikologiya

1.  Havada karbon qazının miqdarının təyini

2. Havada tozun miqdarının təyini

3. Laboratoriyada kükürd dioksidin miqdarının  təyini

4. Havada olan qaz qarışığının analizi

5. Atmosfer çöküntülərində həll olan və həll olmayan maddələrin ümumi kütləsinin təyini

6. Atmosfer çöküntülərində həll olan və həll olmayan maddələrin ümumi kütləsinin təyini

7.  Laboratoriyada istixana effektinin təyini.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fakültədə tədris olunan fənnlər: Fizika -1, Fizika - 2, Fizika,  Fizikanın əsasları, Tətbiqi fizika, Kimya, Ümumi kimya, Nəzəri mexanika, Statika, Materiallar müqaviməti, Dinamika, Materiallar müqaviməti-1, Materiallar müqaviməti-2, İnşaat mexanikası-1, İnşaat mexanikası-2, Geodeziya - 1, Geodeziya - 2, Mühəndis geodeziyası, Torpaqşünaslığın əsasları, Geomatika mühəndisliyinə giriş və mühəndislik hesablamaları, Ölçmə bilgisi - 1, Ölçmə bilgisi-2, Yerquruluşunun əsasları, Kadastrın əsasları , Müasir ölçmə texnologiyaları, Torpaq bazarı və torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsi, Torpaq kadastrı, Yerquruluşu layihələndirilməsi, Torpaqların monitorinqi və mühafizəsi, Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, Ölçmə səhvləri nəzəriyyəsi və hesablamalrın tarazlaşdırılması-1,  Ölçmə səhvləri nəzəriyyəsi və hesablamalrın tarazlaşdırılması-2, Geometrik geodeziya, Kartoqrafiya, Kartoqrafiya-1, Kartoqrafiya-2,  Coğrafi İnformasiya Sistemləri-1,  Coğrafi İnformasiya Sistemləri-2,  Ali geodeziya,  Fotoqrammetriya-1,  Fotoqrammetriya-2,   Yer quruluşunun layihələndirilməsi, Daşınmaz əmlak hüququ, Rəqəmsal xəritələşmə,  Geodezi astronomiya, Geodeziyada kompyuter qrafikası,  Ərazinin eroziyaya qarşı təşkili, Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmas,ı Məsafədən zondlama, Torpaq kartoqrafiyası, Şəhər kadastrı, Torpaq hüququ, Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının əsasları ,Yer quruluşu kadastr işlərinin təşkili və planlaşdırılması ,Torpaqların bonitirovkası ,Ünvan işi ,Tətbiqi geodeziya-1, Tətbiqi geodeziya-2,  Kosmik geodeziya, Riyazi kartoqrafiya və kartoqrafik modelləşmə, Fiziki geodeziya, Logistikanın əsasları, Vahid nəqliyyat sistemi, Nəqliyyat növlərinin konstruksiya xüsusiyyətləri ,Nəqliyyat prosesinə texniki hazırlıq,  Nəqliyyat daşımalarının texnologiyası,  Nəqliyyat logistikası, Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası, Nəqliyyatın və nəqliyyat yollarının ümumi kursu, Avtomobil yolları-1, Avtomobil yolları-2, Avtomobillərin ekoloji təhlükəsizliyi, Yol hərəkəti təşkilinin texniki nizamlama vasitələri ,Dəmiryol nəqliyyatının hərəkət vasitələri, Dəmir yolları, Nəqliyyat mühərrikləri, Avtomobillər (k.ə), Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi , Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi , Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları, Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası, Yol hərəkət qaydaları və HT,  Nəqliyyat yollarında süni qurğular-1,  Nəqliyyat yollarında süni qurğular-2, Dəmir yolları ,Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (Nəqliyyat yollarında), Aerodromlar ,Şəhər yolları və küçələri, Avtomobil yollarının tikintisi , Körpü keçidləri ,Avtomatlaşdırmanın əsasları, Tunellər və metropolitenlər, Avtomobil yollarının istismarı, Mürəkkəb təbii şəraitlərdə avtomobil yollarının layihələndirilməsi.

 

Nəqliyyat fakültəsində tədris olunan fənlər üzrə aşağıdakı dərslik və dərs vəsaitləri çap olunmuşdur:

 

 1. proqram- Materiallar müqaviməti, elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsinin əsasları ilə fənn proqramı, Bakı- 2003, “Çaşıoğlu” mətbəsi,  12 səh.
 2. dərslik- E.B.Eyvazov, C.E.Musayev “Nəzəri mexanika” (mühazirələr). Statika və kinematika I hissə, Bakı- 2009, 218 səh.
 3. dərslik- K.Ə.Əliyev “Nəzəri mexanikadan mühazirələr” (statika və kinematika), I hissə, Bakı- 2010, 122 səh.
 4. dərslik- S.Ə.Quliyev “Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri- xətti məsələləri”, Azərnəşr, Bakı- 2010, 464 səh.
 5. dərs vəsaiti- A.F.Məmmədov “Fəza və müstəvi fermaların hesabatı”, Bakı- 2008
 6. dərs vəsaiti-  C.E.Musayev, E.B.Eyvazov “Nəzəri mexanika” (mühazirələr). Statika və kinematika, Bakı- 2011, 218 səh.
 7. dərs vəsaiti- K.Ə.Əliyev “Nəzəri mexanikadan mühazirələr” Bakı- 2011, 316 səh.
 8. proqram-Tətbiqi mexanika fənninin proqramı, “Tİ- MEDİA” şirkətinin mətbəsi, 2011, 10 səh.
 9. dərslik- S.Ə.Quliyev, E.B.Eyvazov “Kinematik teorik mexanik” Nobel Akademik Yayınçılık Egitim Danışmanlık- T/s LTd.ŞTİ, Ankara- 2015, 150 səh.
 10. metodik vəsait- C.E.Musayev, A.D.Əhmədov “Tətbiqi mexanikadan məsələlər həllinə və sərbəst işlərə metodik göstəriş”, Bakı- 2015, 63 səh.
 11. dərs vəsaiti- S.Ə.Quliyev, C.E.Musayev “Nəzəri mexanika” Politex MMC,
 12. dərs vəsaiti- C.E.Musayev “Nəzəri mexanika” (statika və kinematika) I hissə, Bakı- 2016, 224 səh.
 13. dərslik- Дж.Е.Мусаев, А.Д.Ахмедов, “Пособие к рещению задач по прикладной механике” Учебное пособие, Баку- 2016
 14. dərs vəsaiti- D.Ə.Mahmudov “Müstəvi mil sistemində yerdəyişmələrin təyini” AzMİU, Nəşriyyat- Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı- 2016
 15. dərs vəsaiti-  D.Ə.Mahmudov “Statik həllolunan sistemlər” (elektron mühazirə və məşğələ kursu), AzMİU, Nəşriyyat- Poliqrafiya Mərkəzi, 2016
 16. monoqrafiya- R.Ə.İskəndərov “Устойчивость подкрепленных и поврежденных конструкций в среде” LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Cо.KG Heinrich- Böcking- Str.6- 8, 66121 Saarbücken, Germany, page 281, March 2017
 17. dərslik- İ.R.Sadıqov “Elastiklik, plastiklik və sürüngənlik nəzəriyyəsi”
 18. monoqrafiya- S.Ə.Quliyev Conformally Mapping function of Complex Domains- Baku, Azerbaijan, Lambert academic Publishing 2018, Germany
 19. monoqrafiya- Р.А.Искандеров “Устойчивость подкрепленных элементов конструкций с учетом повреждаемости в среде” AzMİU, Nəşriyyat- Poliqrafiya Mərkəzi, 2019, 281 səh.
 20. proqram- Texniki mexanika fənninin proqramı, AzMİU, Nəşriyyat- Poliqrafiya Mərkəzi, 2019, 10 səh.
 21. dərslik- İ. R. Sadıqov, Elastiklik, plastiklik və sürüngənlik nəzəriyyəsinin əsasları, Dərslik, “Təhsil Nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi ”, Bakı-2019, 740 səh.
 22. dərslik- R.Ə. İskəndərov, Ə.S. Gülgəzli, Texniki mexanika , “Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi ”, AzMİU,  Bakı 2020, 240 səh.
 23. metodik göstərişlər- İ.R.Sadıqov, Ə.B.Səzairov, P.Q.Qasımov, Z.M.Xəlilov,   A.İ.Mehdiyev, Materiallar müqaviməti laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər, “Politex” MMC-nin mətbəəsi, Bakı-2020, 25 səh.
 24. proqram- İnşaat mexanikası fənn proqramı, “Politex” MMC-nin mətbəəsi, Bakı-2020, 18 səh.
 25. dərslik- R.Ə. İskəndərov, “Nəzəri mexanika(Statika, Kinematika)” dərslik I hissə,
 26. proqram- R.Ə. İskəndərov, C.E.Musayev, “Statika, Dinamika və Nəzəri mexanika” fənn proqramı, “Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi ”, AzMİU,  Bakı 2021, 30 səh.

 

 

 

Dekanlıq:

Dekan: dosent Elçin Yusifzadə Nazim oğlu

Dekan müavini: Quliyev Etibar Bəxtiyar oğlu

Dekan müavini: Məcnunlu Musabəyli Könül Xosrov qızı

Ünvan: Bakı şəhəri, Az-1073, Ayna Sultanova küç.11, I tədris binası, 5-ci mərtəbə, 513-cü otaq

Əlaqələr: Tel: (012) 539 05 79

 Web: www.azmiu.edu.az

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.