Monoqrafiya

Prof. Məmmədov M.A.
         1. "Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksi – inkişaf mərhələləri və perspektivləri". Bakı-2008. (N.A. Əliyev). 175 s.
         2. "Keçid iqtisadiyyatında proqram-məqsədli idarəetmə".Bakı-2008. 280 s.
 
i.ü.f.d. Məmmədova F.Ə. 
  1. İnfrastruktur sistemlərinin inkişafının dövlət proqramlaşdırılması mexanizminin təkmilləşdirilməsi. Bakı-2016.
Baş müəllim Məmmədova K.M.
       1. Tikinti şirkətlərində strateji idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 140s. Bakı-2016.
 
Baş müəllim Əliyeva M.L.
       1. Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişaf problemləri 

 
Metodik vəsait

Prof. Məmmədov M.A.
  1. "İqtisadi proqramlaşdırma". “AzMİU Nəşriyyat poliqrafiya” MMC, Bakı-2016. 28 s.
  2. “İnnovasiya menecmenti”.(Əliyev N., Əliyev Ə., Xəlilov H.,Yusifiv E., Novruzova A., Əlizadə Ş.)
i.e.n., dos. Əliyev Ə.M.
       1. “Sahibkarliğin əsasları”. Bakı, 2008
       2. “İşgüzar yazışmalar” . (həmmüəllif)
       3. “İnnovasiya menecmenti”.(Əliyev N., Məmmədov M., Xəlilov H.,Yusifiv E., Novruzova A., Əlizadə Ş.)

i.ü.f.d., dos. Yusifov E.M.
       1.  “İnnovasiya menecmenti”.(Əliyev N., Məmmədov M., Əliyev Ə., Xəlilov H., Novruzova A., Əlizadə Ş.)
 
Baş müəllim Əliyeva M.L.
 
        1.  “İşgüzar yazışmalar” . Bakı-2016 (həmmüəllif) 
 
Assistent Əlizadə Ş.İ.
         1.  “İnnovasiya menecmenti”.(Əliyev N., Məmmədov M., Əliyev Ə., Xəlilov H., Novruzova A.)