Dərsliklər

  i.e.d., prof. Məmmədov M.A.
 1. “Tikintidə menecment”. “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, Bakı-2016. 350 s. (Məmmədov M.A., Əliyev Ə.M., Məmmədov İ.R., Məmmədov R.M.) 
 2.  “İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi”. “Nurlan” nəşriyyatı. Bakı-2003 (R.Əliyev). 435 s. (Məmmədov M.A., Əliyev R.M)
 3. "Tikintinin iqtisadiyyatı və idarə  edilməsi". Dərslik. “Nurlan” nəşriyyatı. Bakı-2001. 612 s.
 4. "İnşaatın iqtisadiyyatı". AzMİU-nun nəşriyyatı. 2003. 374 s.
 5. "Yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı və idarə edilməsində iqtisadi proqramlaşdırma amili". “Kooperasiya” nəşriyyatı. Bakı-2013. 319 s.(N.A.Əliyev).
 6. !Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili". Bakı-2012.  Elm nəşriyyatı. (Ə.M.Əliyev., A.Ə.Abasova, C.Ş.İbrahimov). 220 s.
i.e.n., dos. Əliyev Ə.M. 
 1. "Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili". Bakı-2012.  Elm nəşriyyatı. (M.A. Məmmədov, A.Ə.Abasova, C.Ş.İbrahimov)
 2. “Tikintidə menecment”. “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, Bakı-2016. 350 s. (Məmmədov M.A., Məmmədov İ.R., Məmmədov R.M.) 
                                                                              i.e.n., dos. Abasova A.A.

       1. "Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili". Bakı-2012.  Elm nəşriyyatı. ((Məmmədov M.A., Məmmədov İ.R., Məmmədov R.M.) 

                                                                               
i.ü.f.d. Binnətov A.C.
 1. Statistika. Bakı-2015
                                                                 
Dərs vəsaitləri

i.e.d., prof. Məmmədov M.A.
 1. "Методические рекомендации по анализу и формированию времясберегающих строительных программ". Изд-во АзПИ. Баку-86. 27 стр.
 2. "Экономика архитектурного проектирования строительства". Изд-во АзПИ. Баку-85. 128 стр.
 3. "Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в капитальном строительстве". Изд-во АзПИ. Баку-89. 103 стр.
 4. "Mühəndis sistemlərinin iqtisadiyyatı". AzMİU nəşriyyatı. Bakı-1996. (Babayev Q.H) 110 s.
 5. “Sahibkarlığın əsasları”. Bakı, 2008.  (Əliyev Ə.M., Qasımov C.C)
i.e.n., dos. Əliyev Ə.M.
 1. “Sahibkarlığın əsasları”. Bakı, 2008. (Məmmədov M.A., Qasımov C.C)
 2. “İşgüzar yazışmalar” . (həmmüəllif) 

i.ü.f.d., dos. Yusifov E.M.
       1. “Korporativ idarəetmə”. (Novruzova A.Q)
       2. 
“Milli ərzaq təhlükəsizliyi: bazar transformasiyaları və iqtisadi qloballaşma amilləri”
       3. “Azərbaycanda tikinti şirkətlərinin fəaliyyətinin təhlili və inkişaf perspektivləri”
       

Baş müəllim Ələkbərova L.Ə.
       1. Статистика строительства. Баку- 2010. ( Гусейнова А.М.)

i.ü.f.d. Binnətov A.C.
       1. "Iqtisadi təhlilin əsasları". Bakı-2014

 

 
          Kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən bu dövr ərzində 30 tədris proqramları çap etdirilmişdir:
       "Strateji menecment", "Dövlət və Bələdiyyə idarəetmə", "Vergilər və vergitutma"(rus dilində), "İnvestisiya menecmenti" (rus dilində), "Pul və banklar", "Bank işi", "Sığorta hüququ", "Mühasibat uçotu", "Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar", "İnvestisiya menecmenti", "İdarəetmə qərarları", "Menecment", "Maliyyə", "Firmanın iqtisadiyyatı", "Biznes infrastrukturu", "Biznesin idarə edilməsi", "İnnovasiya strategiyasının idarə edilməsi", "Xarici iqtisadi reklam", "Reklam işinin təşkili", "Koporativ menecment" və s.
          2013-2015-ci ildə kafedranın əməkdaşları  ölkə və xarici jurnalların elmi əsərlər toplusunda 78 məqalə nəşr etdirilmişlər.
Kafedranın professor-müəllim heyyəti beynəlxalq və respublika konfranslarında, simpoziumlarda  27 məzurə ilə çıxış etmişdirlər.
 
Elektron tədris vəsaitləri
 
Kafedrada tədris olunan bütün fənlər üzrə mühazirə materialları Universitetin elektron kitabxanasında yerləşdirilmişdir.