AZƏRBAYCAN
URBANİSTLƏR
CƏMİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN
MEMARLIQ VƏ
İNŞAAT
UNİVERSİTETİ
 İPƏK YOLU ÖLKƏLƏRİNİNBEYNƏLXALQ URBANİSTLƏR ASSOSİASİYASI
AZƏRBAYCAN MEMARLAR
İTTİFAQI
ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ BEYNƏLXALQ MEMARLIQ AKADEMİYASI
 
 
 “URBANİZM”
  ELMI-PRAKTIKI
 JURNAL HAQQINDA QISA MƏLUMAT
 

             
“URBANIZM” elmi-praktiki jurnalı dövri nəşriyyatdır. Jurnalın təsisçiləri və yaradıcıları – Azərbaycan Urabnistlər Cəmiyyəti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, İpək Yolu Ölkələrinin Beynəlxalq Urbanistlər Assosiyası, Azərbaycan Memarlar İttifaqı, Şərq Ölkələri Beynəxalq Memarlıq Akademiyası.
            Jurnalın redaksiya şurasına Azərbaycanın tanınmış memarları və elm xadimləri daxildir. Jurnalda çap olunmaq üçün  məqalələrin seçilməsində əsas meyar – redaksiyaya daxil olan materialların yüksək ixtisas komissiyası və obyektiv ekspertiza tərəfindən müəyyənləşən yüksək elmi səviyyəsi.
 Dissertasiya və tədqiqatların elmi yeniliyə və praktiki əhəmiyyətə malik  olan  elmi nəticələri nəşr olunan jurnal aparıcı lisenziyalı elmi jurnalların və nəşriyyatların siyahısına daxildir.
“URBANIZM” dövri elmi-praktiki jurnalı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış Azərbaycan Urbanistlər Cəmiyyətinin nəzdində nəşr edilir.
Nəşriyyat Parisdə (Fransa) Beynəlxalq standart Seriya nömrəsi (İSSN 1811-6582),  almışdır. 

“URBANIZM” jurnalı 2009-cu ildə Saratov şəhərində keçirilən Memarlıq Təhsilinə Yardım Regionlararası ictimai təşkilatın birinci Dərəcəli Diplomuna layiq görülmüşdür. 
“URBANIZM” jurnalında yarandığı vaxtdan (2001-ci il) etibarən müasir memarlıq və şəhərsalmanın, memarlıq nəzəriyyəsi və tarixinin, landşaft memarlığı və ekologiyanın, dizayn və reklamın aktual məsələlərinə həsr edilmiş 300-dən çox məqalə çap olunmuşdur. Bu müddət ərazində məqalə müəlliflərindən 15 nəfər istedadlı alim sıralarına daxil olaraq elmi dərəcələri və adlarını almışlar.
Müəlliflərin arasında dünyanın 30 müxtəlif ölkə və kontinentlərindən, o cümlədən, Hindistan, İran, Türkiyə, Rusiya, Fransa, ABŞ, Kanada, Misir, Əlcəzair, Mərakeş, Madaqaskar, Qazaxıstan, Özbəkistan və başqa ölkələrin nümayəndələri vardır.
 

Urbanizm jurnalının rəsmi web-səhifəsinə keçid:
 
https://www.journalurbanizm.org/
Redaksiyanın ünvanı:
Azərbaycan Respublikası,Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11