HİDROTEXNİKİ QURĞULAR
1. Hidrotexniki qurğular haqqında ümumi məlumat, onların növləri və klassifikasiyası.
2. Üçbucaq profilli qravitasiya tipli beton bəndlərin təsirlərə hesablanması
3. Müstəvi sürüşmədə qeyri-qaya bünövrəli bəndlərin dayanıqlıq əmsalının təyini. 
4. Kontrfors bəndlər haqqında ümumi məlumat. 
5. Torpaq bəndlərin təsnifatı və qaş səviyyələrinin təyini. 
6. Torpaq bəndlərdə tətbiq olunan drenaj konstruksiyaları.
7. Bircinsli drenajsız torpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
8. Mərkəzi özəkli, drenajsız toirpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
9. Drenajlı ekranlı torpaq bəndlərin sızmaya hesablanması.
10. Torpaq bəndlərin aşağı yamacının dayanıqlığa hesablanması
11. Sutullayan qurğular və onların təsnifatı
12. Şaxtavari sutullayan qurğuların konstruksiyaları.
13. Şaxtavari sutullayıcıların hidravliki hesablanması.
14. İnşaat sutullayan qurğuları.
15. Sifon tipli sutullayanların hidravliki hesablanması.
16. Suburaxan qurğuların konstruksiyaları.
17. Suburaxan qurğuların hidravliki hesablanması
18. Suqəbuledici qurğular haqqında ümumi məlumat. 
19. Bəndli suqəbuledici qurğular.
20. Dibi torlu bəndli suqəbuledici qurğuların hidravliki hesablanması. 
21. Durulducular haqqında ümumi məlumat və onların əsas elementləri
22. Durulducuların əsas ölçülərinin hesablanması.
23. Durulducunun lillənməsi və onun hidravliki yuma müddətinin təyini. 
24. Fasiləsiz yuyulan durulducunun hidravliki hesablanması
25. Bağlayıcılar haqqında ümumi məlumat və onların təsnifatı. 
26. Şlüzlərin növləri və hidravliki hesablanması. 
27. Səviyyə əlaqələndirici qurğular və onların növləri 
28. Sudüşürənlərin hidravliki hesablanması.
29. Düker və akvedukların hidravliki hesablanması. 
30. Konsollu sudüşürənlərin və hidrotexniki tunellərin hidravliki hesablanması. 
 2. SU EHTİYATLARININ MÜHAFİZƏSİ VƏ KOMPLEKS İSTİFADƏ
1. 1. Su ehtiyatları və onların keyfiyyətləri barədə ümumi məlumat 
2. Su təsərrüfatı kompleksi və onların xüsusiyyəti
3. Suvarmanın tətbiqinin əsaslandırılması
4. Suvarmanın növləri və üsulları
5. Suvarma üçün su mənbələri və onun keyfiyyəti 
6. Qeyri-ənənəvi su ehtiyatlarından istifadə etmək
7. Su qovşağı ərazilərində su basılmadan müdafiə olunma
8. Hidroenergetik qurğuların növləri
9. Su enerjisindən istifadə olunmanın əsas sxemləri
10. Axının nizamlanması