“İctimai Fənlər”  kafedrasının dosenti Könül Ramiq qızı Əliyevanın
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. Demokratik cəmiyyətdə şəxsiyyət və siyasi mədəniyyət. Məqalə. AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi təsisatlar İnstitutunun “sosial-siyasi problemlər”, İX, Bakı-2004.  5s.
 2. Azərbaycan cəmiyyətində şəxsiyyət və siyasi liderin formalaşması. Məqalə.  Dil və Ədəbiyyat, 4(38), Bakı-2004. 3s.
 3. Demokratiya və siyasi mədəniyyət. Məqalə.Tarix və onun problemləri, № 5, Bakı-2005. 2s.
 4. Demokratik siyasi mədəniyyət  Azərbaycan cəmiyyətinin əsas inkişaf xətti kimi. Məqalə.Tarix və onun problemləri, № 3, Bakı-2007. 5 s.
 5. İqtisadi inkişaf şəraitində şəxsiyyətin və siyasi mədəniyyət amili. Məqalə. Tarix və onun problemləri, № 2, Bakı-2007. 5 s.
 6. Azərbaycan tarixi (əcnəbi vətəndaşlar üçün). Proqram və metodik göstərişlər. “Direct Media” MMC -2010. 23s. N.Mikayılov
 7. Azərbaycan siyasi fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi Nəriman Nərimanovun sosial-siyasi görüşləri. Məqalə. AzMİU-nun elmi əsərləri, N-3, Bakı-2010. 5s.Prof., f.e.d., N.M.Mikayılov
 8. M.Ə.Sabirin azadlıq idealı. Məqalə. AzMİU-nun elmi əsərləri, N-2, Bakı-2011. 3s. Prof., f.e.d., N.M.Mikayılov
 9. The comparative analysis of East and West political culture. Məqalə. Cambridge Studies in Comparative Public Policy 2012. 12 s.
 10. Siyasi institutların transformasiyası şəraitində gənclərin siyasi sosiallaşma meylləri Məqalə Tarix və onun problemləri, № 3, Bakı-2013. 7s.
 11. Etika. Proqram və metodik göstərişlər. “Direct Media” MMC -2014. 32s. N.Mikayılov
 12. Sosiologiya. Proqram və metodik göstərişlər. “Direct Media” MMC -2014. 36s. N.Mikayılov
 13.  “Fəlsəfə”dərs vəsaiti. “Direct Media” MMC -2014. 308 s. N.Mikayılov
 14.  “Demokratiya tarixi (təkamül prosesinin sosial-siyasi əsasları)”. Proqram və metodik göstərişlər. “Direct Media” MMC -2015. 28s.        
 15. Sosiologiyadərslik. “Direct Media” MMC -2015. 472 s. N.Mikayılov
 16. İqtisadi inkişaf şəraitində şəxsiyyətin siyasi mədəniyyətinin formalaşması Məqalə Tarix və onun problemləri, №5, Bakı-2015. 18 s.
 17. Multikulturalizm - yeni dünya nizamının siyasi paradiqması kimi. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə), N-4, Bakı-2016. 15 s.
 18. Multikulturalizm – postmodernizmin yeni kültür paradiqması kimi. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə), N-3, Bakı-2016. 15 s.
 19. Multikulturalizm dövlət siyasətinin ən yaxşı modellərindəndir. Məqalə. “Multikulturalizm və insan haqları” mövzusunda insan hüquqları üzrə ümumi bəyannamənin qəbul edilməsinin il dönümünə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi konfransın materialllar toplusu. Bakı. 10 dekabr 2016. 4 s
 20. Multikulturalizm siyasətinin yaranmasına təsir edən amillər. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə, Bakı-2017, 13s.
 21. History of Azerbaijan. Dərslik.  (ingilis dilində), (müştərək müəllif – Dilgəm İsmayılov). Bakı, 2017.
 22. Ethics (ingilis dilində). Dərslik. (müştərək müəllif–Dilgəm İsmayılov). Bakı, 2017.
 23. “Multikulturalizmə giriş” fənninin Proqramı, metodik göstərişlər. dos. K.R.Əliyeva, dos.Z.Q.Əsgərova  və dos. G.Ə.Abbasova . Bakı, 2017.
 24. Программа и методические указания по “Введение в мультикультурализм” для бакалавров. Баку, 2017. (rus dilində). dos. K.R.Əliyeva,  dos.Z.Q.Əsgərova  və  dos. G.Ə.Abbasova.
 25. The Program and Methodological Guidelines for the Course “Introduction Into Multiculturalism” (ingilis dilində). Baku. 2017. dos. K.R.Əliyeva, dos.Z.Q.Əsgərova və dos. G.Ə.Abbasova
 26. Multiculturalism as a new political paradigm of the new world order. Journal of Ethnic and Migration Studies - Account Created in Scholar One Manuscripts, Routledge, Taylor & Francis Ltd, USA, 2018. Məqalə. Çapdadır.18s.
 
İctimai Fənlər kafedrasının professoru Əlisa İsa oğlu Əhmədovun
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
  Monoqrafiyalar, kitablar
 1. Gözəlliyin keşiyində (monoqrafiya).- Bakı, Azərnəşr, 1991; 10,2 ç.v.
 2. Mənəviyyat, gözəllik, tərbiyə (elmi araşdırmalar toplusu).- Bakı , “Maarif” nəşriyyatı, 1993; 15,0 ç.v.
 3. Estetiklik və etikliyin qarşılıqlı münasibəti (monoqrafiya).­­­- Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 1997; 13,8 ç.v.
 4. İdrak işığında (elmi araşdırmalar toplusu).- Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2010; 21,0 ç.v.
 5. Nizami Gəncəvinin hikmət dünyası (seçib toplayan, tərtib edən və ön sözün müəllifi prof.Ə.Əhmədov).-Bakı, NPM “Təhsil”, 2013; 19,2 ç.v.
 6. Ömrün zirvəsindən geriyə boylananda.-Bakı, “  Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, 2016; 25 ç.v.
 
Dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər,
tədris proqramları
 1. Elmi kommunizmdən seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər (Azərbaycan və rus dillərində).- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nin nəşriyyatı, 1983; 4,5 ç.v.(Şərikli).
 2. Elmi kommunizmdən kontrol işlərin təxmini mövzuları və metodik göstərişlər.- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nin nəşriyyatı, 1985; 3,5 ç.v.(Şərikli).
 3. Elmi kommunizmdən seminar məşğələlərinin və yoxlama müsahibələrinin planlarına aid metodik tövsiyələr (Azərbaycan və rus dillərində).- Bakı, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan NKİ-nun nəşriyyatı, 1988; 6,5 ç.v. (Şərikli).
 4. Sülh və sosial tərəqqi uğurunda mübarizə. Dünya inqilab prosesinin qanunauyğunluqları.- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nun nəşriyyatı, 1990; 4,0 ç.v. (Şərikli).
 5. İlk mənbələr üzərində müstəqil işə dair metodik tövsiyələr.- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nun nəşriyyatı, 1990; 2,5 ç.v. (Şərikli).
 6. Sosiologiya (dərs vəsaiti).- Bakı “Təbib” nəşriyyatı, 1994; 13,0 ç.v. (Şərikli).
 7. Politologiya fənninin proqramı.- Bakı, AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, 2000; 3,0 ç.v. (Şərikli).
 8. Sosiologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər.- Bakı, AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, 2002; 5,2 ç.v. (Şərikli).
 9. Politologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər.- Bakı, AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, 2002; 6,6 ç.v. (Şərikli).
 10. Kulturologiya (ali məktələr üçün dərs vəsaiti).- Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2003; 12,5 ç.v.
 11. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər.-Bakı, “Memar Nəşriyyat- Poliqrafiya” MMC, 2005; 5,0 ç.v.(Şərikli).
 12. Magistr hazırlığı üçün “Dövlət xidməti” fənninin proqramı.- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007; 2,0 ç.v. (Şərikli).
 13. Politologiya (dərslik) .- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007; 17,0 ç.v. (Şərikli).
 14. Magistr hazırlığı üçün “Avropada müasir siyasi ideologiyalar” fənnindən tədris proqramı.- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2009; 1,0 ç.v.
 15. Magistr hazırlığı üçün “Regionşünaslığın tarixi və metodologiyası” fənninin tədris proqramı.- Bakı, “Dizayn -EL” MMC, 2009; 1,0 ç.v.
 16. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər.- Bakı, “Dizayn -EL” MMC, 2010; 6,0 ç.v. (Şərikli).
 17. Politologiya fənninin proqramı.- Bakı, AzMİU Nəşriyyat –Poliqrafiya Mərkəzi, 2013; 3,0 ç.v. (Şərikli).
 18.  Sosiologiya (dərslik).- Bakı, “Memar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2014; 17,1 ç.v. (Şərikli).
Jurnal və toplu məqalələri
 1. Məktəb və estetik zövq tərbiyəsinin bəzi məsələləri.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1970,  №8, s.34-39.
 2. Estetik zövq probleminin tarixi və müasir şərhi məsələsinə dair.- “Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyasi), 1970, №3-4, s.212-219.
 3. İctimai quruluş estetik zövqün formalaşmasının müəyyənedici amili kimi.- S.M.Kirov adına ADU-nun “Elmi əsərləri” (tarix və fəlsəfə seriyasi), 1971, №2, s.62-68.
 4. Əxlaqi məhsuliyyət.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1974, №2, s.76-82.
 5. Əxlaqi borc.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1975, №6, s.54-61.
 6. “Əşyaya pərəstiş” və insanın mənəvi cəhətdən yoxsullaşması.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1975, №11, s.105-112.
 7. İncəsənət məsələlərini dərindən işıqlandırmalı.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1976, №1, s.84-92. (Şərikli).
 8. Lenin bayrağı altında (baş məqalə).- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1976, №4, s.3-7.
 9. İctimai rəy və şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1977, №4, s.87-94.
 10.  Hər şey adamlardan asılıdır (Azərbaycan və rus dillərində).- “Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1977, №6, s.17-19.
 11. İnkişaf etmiş sosializm və kommunist əxlaqının antipodlarına qarşı mübarizə.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1977, №7, s.71-82. (Şərikli).
 12.  İnkişaf etmiş sosializm və əxlaq.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1978, №1, s.80-84.
 13.  Kollektivdə mənəvi – psixoloji iqlim.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1978, №11, s.90-96.
 14. Kommunist mənəviyyatı haqqında Lenin təlimi (Azərbaycan və rus dillərində).- “Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1979, №5 s.16-20.
 15.  Zəfər müjdələri.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1979, №6, s.18-21.
 16.  Əmək və mənəviyyat.- “Azərbaycan kommunisti” jurnalı, 1979, №10,    s.90-92.
 17.  V.İ.Lenin ədəbiyyat haqqında (Azərbaycan və rus dillərində).- “Azərbaycan kommunisti” (“Kommunist Аzerbaydjana”) jurnalı, 1980, №3, s.101-102.
 18.  Kənd zəhmətkeşlərinin estetik tərbiyəsi (Azərbaycan və rus dillərində).- “Azərbaycan kommunisti” (“Kommunist Аzerbaydjana”) jurnalı, 1980, №9, s.64-71.
 19.  Təbliğatda inandırma metodu (Azərbaycan və rus dillərində).- “Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1984, №6, s.2-6.
 20.  Əmək və şəxsiyyətin estetik inkişafı (Azərbaycan və rus dillərində).-“Təşviqatçı” (“Aqitator”) jurnalı, 1984, №6, s.84-90.
 21.  Sov. İKP-nin sosial siyasətinin həyata keçirilməsi yolları və vasitələri (Azərbaycan və rus dillərində).-“Azərbaycan kommunisti” (“Kommunist Аzerbaydjana”) jurnalı, 1985, №3, s.91-97.
 22.  Fəal həyat mövqeyi şəxsiyyətin mənəvi yetkinlik göstəricisidir.- “İnkişaf etmiş sosializm və zəhmətkeşlərin sosial fəallığının artması”. (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). Bakı, 1985, s.133-141.
 23.  İki dünyagörüşü: kəskin mübarizə (Azərbaycan və rus dillərində).-     “Azərbaycan kommunisti” (“Kommunist Аzerbaydjana”) jurnalı, 1986, №20, s.2-5.
 24.  Marksizm-leninizm dünyagörüşünün formalaşdırılması gənc nəslin kommunist tərbiyəsinin əsasıdır.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1986, №11, s.13-19.
 25.  İdeya-siyasi tərbiyə işinin bəzi aktual məsələləri.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1987, №4, s.14-20.
 26.  Estetik tərbiyədə mühüm vasitə (Azərbaycan və rus dillərində).-“Azərbaycan kommunisti” (“Kommunist Аzerbaydjana”) jurnalı, 1987,           №7, s.97-100.
 27.  Cəmiyyətin inkişafında insan amilinin rolunun artması.-“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1987, №11, s.57-63.
 28.  İctimai rəy nədir?.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1988, №11, s.36-38.
 29.  Aqrar siyasəti və kəndlilər.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1989, №7, s.11-13. (Şərikli).
 30.  Qlobal problem.- “Azərbaycan təbiəti” jurnalı, 1989, №2, s.1-4 .(Şərikli).
 31.  Urbanizasiya və onun sosial problemləri (Azərbaycan və rus dillərində).- “Azərbaycan kommunisti”(“Kommunist Аzerbaydjana”) jurnalı, 1990, №4-5, s.147-151. (Şərikli).
 32.  Ziyalılar və onların kənd qrupu.- “Kənd həyatı” jurnalı, 1990, №6, s.24-25. (Şərikli).
 33. Estetik zövqdə emosional və rasional cəhətlərin vəhdəti.- “Bakı Universitetinin Xəbərləri” (sosial-siyasi elmlər seriyası), 1992, №1, s.21-29.
 34.  Siyasi mədəniyyət və əxlaq.- Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin “Elmi əsərləri”, 1997, s.35-36.
 35.  Azərbaycan nəzəri fikir tarixində estetiklik və etikliyin qarşılıqlı münasibəti probleminin qoyuluşu və həlli.- “Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), 1998, №1, s.42-50.
 36.  Estetik və etik tərbiyənin vəhdəti gənclərin mənəvi inkişafının mühüm şərti kimi.-“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1998, №2, s.55-61.
 37.  M.F.Axundov estetiklik və etikliyin əlaqəsi haqqıda.- “Ulduz” jurnalı, 1998, №9, s.90-92.
 38.  Estetiklik və etiklik: uyğunluqlar, fərqlər, ziddiyyətlər.- “Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri” (ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 1998, №3-4, s.136-140.
 39.  Şəxsiyyətin mənəvi təşəkkülü: istiqamətlər və vasitələr.- “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, 17-ci buraxılış). Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1998, s.44-46.
 40.  XXI  əsrin astanasında inkişafımızın mənəvi əsasları.- “Azərbaycan XXI əsrin astanasında” ikinci respublika elmi-praktik konfransının materialları, 2-ci cild. Bakı, 1998,  s.619-622.
 41.  İncəsənətdə estetik və əxlaqi cəhətlərin qarşılıqlı əlaqəsi (türk dilində).- Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun dərgisi, №10. Türkiyə, Ərzurum, 1998, s.175-178.
 42. Şəxsiyyətin mənəvi inkişafında estetik qavrayışın rolu.- “Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri” toplusu. (III buraxılışa əlavə). Bakı, 1999, s.16-20.
 43.  F.Köçərli və Ü.Hacıbəyovun estetik görüşlərində gözəllik və əxlaqın vəhdəti problemi (türk dilində).-Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun dərgisi,№12. Türkiyə, Ərzurum, 1999, s.309-315.
 44.  Cəmiyyətin həyatında mənəvi istehsalın yeri.- “Bakı Universitetinin Xəbərləri” (sosial-siyasi elmlər seriyası), 1999, №1, s.149-161.
 45.  Estetik zövq və əxlaq norması: qarşılıqlı əlaqələr (türk dilində).- Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun dərgisi, №13. Türkiyə, Ərzurum, 1999, s.93-96.
 46.  Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2001, №4, s.114-117. (Şərikli).
 47.  Musiqinin nəzəri-estetik problemləri.- “Ulduz” jurnalı, 2002, №4, s.71-73.
 48.  Elmi yaradıcılığın metodologiyası.- “Sosial-siyasi problemlər” (elmi məqalələr toplusu, VŞ buraxılış). Bakı, “Qismət” nəşriyyatı, 2003, s.7-8.
 49.  Siyasi mədəniyyətin totalitarvə plüralist tipləri.- “Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan” (I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları, 6 may 2003-cü il). Bakı, “Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı, 2003,    s.193-203.
 50.  Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyi siyasi və əxlaqi mədəniyyətin vəhdəti kimi.- “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, 34-cü buraxılış). Bakı, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2003, s.15-19.
 51.  Müasir təhsilin kulturoloji təhlili.- “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2003,№4, s.79-88.
 52.  Dövlətlərarası münasibətlərdə geosiyasi amil.- “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri ”, II buraxılış. Bakı Slavyan Universiteti, “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2003, s.35-43.
 53.  Şərqi Avropada geosiyasi reallıqlar.- Bakı Slavyan Universiteti əməkdaşlarının illik elmi işlərinin  yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, s.1.
 54.  Geopolitikanın nəzəri qaynaqları.- “Sosial-siyasi problemlər” toplusu, X buraxılış.  Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2004, s.250-255.
 55.  Elmi redaktordan.- K.Rəhimovun “İnsannamə” kitabına giriş məqaləsi. Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004, s.5-10.
 56.  Liberalizm tarix və müasirlik baxımından.- “Sosial-siyasi problemlər” toplusu, XI buraxılış. Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2004, s.33-38.
 57.  Konservatizm siyasi ideologiya və siyasi fəaliyyət xətti kimi.- “Sosial-siyasi problemlər” toplusu, XII buraxılış, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2004, s.9-12.
 58.  Siyasi ideologiya: mahiyyəti, funksiyaları, tipləri.- Bakı Slavyan Universitetinin “Elmi əsərləri” (ictimai-siyasi elmlər seriyası), №1-2, Bakı, 2004, s.86-93.
 59.  Sosial idaretmə və əxlaq.- “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”.  (Elmi məqalələr toplusu, 39-cu buraxılış). Bakı, “Elnur-P” nəşriyyat-poliqrafiya xidməti, 2005, s.67-72.
 60.  Siyasi ideologiya və siyasi psixologiya.- Bakı Slavyan Universiteti əməkdaşlarının illik elmi işlərinin  yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2005, s.1.
 61.  Dövlət siyasətinin bəzi aspektləri haqqında.- “Sosial-siyasi problemlər” (elmi məqalələr toplusu,  XŞ buraxılış). Bakı,  “Qismət”nəşriyyatı, 2005, s.31-36.
 62.  Müxtəlif siyasi sistemlərdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin müqayisəli təhlili.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr toplusu, №1). BSU, “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2005, s.324-328.
 63.  Sosial demokratiyada yeni meyllər. -  “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr toplusu, Ş buraxılış). BSU,“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2006, s.101-105.
 64.  Müasir ideologiyalar sistemində milli ideologiyanın yeri.- Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti professor-müəllim heyətinin və aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007, s.224-225.
 65.  Estetikligin tabiatı.- “Ayraç” (kültür, sanat ve fikir dergisi). Türkiyə, Ərzurum, 2007, s.37-40.
 66.  Böyük alim, təşkilatçı, vətənpərvər insan.- Kamran Rəhimovun anadan olmasının 80 illiyinə, vəfatının ildönümünə həsr olunmuş “Nəsillərə örnək həyat yolu” kitabı, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2008, s.57-75.
 67. İdeologiyaya dair nəzəriyyələr.- “Sosial-siyasi problemlər” (elmi-nəzəri jurnal), №2 (22). Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2009, s.8-14.
 68.  Müasir dövrün başlıca siyasi ideologiyaları.- AzMİU professor-müəllim heyətinin və aspirantların elmi konfransının materialları, I hissə. Bakı, “Dizayn-EL” MMC, 2010, s.2.
 69.  Estetik şüurun səviyyələri və strukturu.- BSU-nun  “Elmi əsərləri” (ictimai-siaysi elmlər seriyası), Bakı, 2010, №1, s.17-23.
 70.  Tədqiqat prosesi.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, II buraxılış). BSU, Bakı, 2011, s.71-75.
 71.  Yerli özünüidarə: anlayışı, mahiyyəti, əlamətləri və funksiyaları.- BSU-nun “Elmi Əsərləri”  (ictimai-siyasi elmlər seriyası). Bakı, 2011, №2, s.12-18.
 72.  Mənim tanıdığım Nurqələm müəllim. - “Elm və təhsilə həsr olunmuş ömür”, Bakı, “Elm və təhsil”nəşriyyatı, 2011, s.118-122.
 73. Tədqiqat prosesində məlumatların toplanması, işlənməsi və təsviri.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, I buraxılış). BSU, Bakı, 2012, s.52-55.
 74.  Dövlət qulluğu sosial institut kimi. - “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı, 2012, №2, s.302-305.
 75.  Mədəni normalar və dəyərlər tərbiyə vasitəsi kimi.- “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf”mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 21-22 dekabr 2012-ci il (ADMİU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunur). Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2012, s.411-413.
 76.  Sağlam və ağılauyğun tələbat tərbiyəsi mühüm vəzifədir.- “Tarix və onun problemləri” (elmi, nəzəri, metodik jurnal). BDU, Bakı, 2013, №1,  s.167-170.
 77. Təbiətə münasibət şəxsiyyətin əxlaqi mədəniyyətinin mühüm göstəricisidir.- “Elm və cəmiyyət” (elmi məqalələr məcmuəsi, I buraxılış). BSU, Bakı, 2013, s.68-71.
 78.  Görkəmli alim, xeyirxah və səmimi insan. - “Tanınmış  filosof, ekoloq və sosioloq Sakit Hüseynov-65”. Bakı,  “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013, s.68-71.
 79.  Mənəvilik anlayışına dair.- “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). BSU, Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı, 2014, №4, s.320-323.
 80.  Doğma kəndimin şair oğlu.- Mətləb Məmmədoğlu. Düz yerinə qayıtmasa. (Şeirlər). Bakı ,” Print-S” nəşriyyatı , 2015, s.87-91.
 
 
İctimai Fənlər kafedrasının professoru Dilqəm  Yunis  oğlu  Ismayilovun
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
Elmi  əsərlərin  siyahısı :
 
Monoqrafiyalar.
 
 1. «İctimai inkişaf: qnoseologiya və metodologiya problemləri». Monoqrafiya (müştərək müəlliflər- Ə. Abbasov, H.Hacıyev, A.Rüstəmova). Bakı, 2003.
 2. Azərbaycanın transformasiya prosesində ideologiyalar: Konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya. Monoqrafiya. Bakı, «Adiloğlu», 2005.
 3. İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası. Monoqrafiya. Bakı, 2009. (müştərək müəllif- Ə.Tagıyev).
 4. Liberalizm (Monoqrafiya). Bakı, «Xəzər Universiteti» nəşriyyatı,    2013.
 
Dərsliklər, dərs vəsaitləri:
 
 1. “Sosiologiya” (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) . Bakı, 1994. (müştərək müəlliflər  -Q.Hüseynov, Ə.Əhmədov, F.Vahidov, İ.Babayev, Ə.Tağıyev, T.Əliyev, A.Rəhimov, Z.Hacıyev).
 2. «1999/2000-ci tədris ili üçün  qəbul imtahanları proqramları. Tarix proqramı». Dərs vəsaiti. «Abituriyent» jurnalı. № 1, 1999.
 3. «2000/2001-ci tədris ili üçün Azərbayjan ali məktəblərinə tələbə qəbulu qaydaları. Tarix proqramı».  «Abituriyent»  jurnalı, №2, 2000.
 4. «Azərbaycan tarixi».  Bakı, 2003 (müştərək müəlliflər- Y.Mahmudov, N.Məmmədova). Dərs vəsaiti.
 5. Sosiologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). Bakı, 2005.  (VII Fəsil), (müştərək müəlliflər- T.Ağayev , M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, N.Şirinova, S.Əliyev,  Ə.Kərimov, A.Rüstəmov, M.Mahmudov, E.Zeynalov, H.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Məmmədova, T.Əliyev, E.Məmmədov).
 6. Politologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). Bakı, 2005. (XIII Fəsil), (müştərək müəlliflər- F.Vıhidov, M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, V.Cəfərova, P.İmanov, Ş.İsmayılov, A.Rüstəmov, S.Əliyev, E.Zeynalov, H.Hüseynov, E.Məmmədov N.Şirinova, H.Məmmədov, A.Piriyev, N.İbadov, M.Həsənov)
 7. Sosiologiya. Bakı, 2008 (VII Fəsil), Əlavə və düzəlişlərlə ikinci nəşri. Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). (VII Fəsil), (müştərək müəlliflər- T.Ağayev , M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, N.Şirinova, S.Əliyev,  Ə.Kərimov, A.Rüstəmov, M.Mahmudv, E.Zeynalov, H.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Məmmədova, T.Əliyev, E.Məmmədov).
 8. Politologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). Əlavə və düzəlişlərlə ikinci nəşri.  Bakı, 2008. (XIII Fəsil), (müştərək müəlliflər- F.Vahidov, M.Teymurlu, Ə.Abdiyeva, V.Cəfərova, P.İmanov, Ş.İsmayılov, A.Rüstəmov, S.Əliyev, E.Zeynalov, H.Hüseynov, E.Məmmədov N.Şirinova, H.Məmmədov, A.Piriyev, N.İbadov, M.Həsənov)
 9. Azərbaycan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ci siniflər üçün (Əlavə və düzəlişlərlə 3-cü nəşri). (müştərək müəlliflər - Y.Mahmudov,  N.Məmmədova). Bakı, 2007.
 10. Azərbaycan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ci siniflər üçün (Əlavə və düzəlişlərlə 4-cü nəşri). (müştərək müəlliflər - Y.Mahmudov,  N.Məmmədova). Bakı, 2008.
 11. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ci siniflər üçün (Əlavə və düzəlişlərlə 5-ci nəşri). Bakı,2009. (müştərək müəlliflər - Y.Mahmudov,  N.Məmmədova)
 12. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ci siniflər üçün (Əlavə və düzəlişlərlə 6-cı   nəşri). Bakı, 2009. (müştərək müəlliflər - Y.Mahmudov,  N.Məmmədova, E.QuliyevJ.Əliquliyeva)
 13. Azərbayjan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ci siniflər üçün (Əlavə və düzəlişlərlə 7-ci nəşri). Bakı,2011.
 14. Sosiologiya (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2014 (müştərək müəlliflər – N.M.Mikayılov və b.)
 15. Mühəndis psixologiyası (mühazirəçi müəllimlərə metodtik kömək). Bakı, 2014 (müştərək müəlliflər – N.M.Mikayılov, A.S.Avılov.)
 16. History of Azerbaijan (ingilis dilində) Bakı, 2017, (müştərək müəllif – Könül Əliyeva). Bakı, 2017.
 17. Ethics (ingilis dilində).Bakı, 2017.(müştərək müəllif – Könül Əliyeva).Bakı, 2017.
          Proqramlar:
 
 1. “1992-ci il tarix fənnindən qəbul imtahanlarının proqramı””. Metodik vəsait. Bakı, 1992, (qiyabi təhsil alan tələbələr üçün) ( müştərək müəlliflər  - Bağırov H.S., İsmayılov Q.S.).
 2. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər. Bakı, Az.MİU, 2010. Proqram (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 3. Sosiologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 
   Metodik vəsaitlər:
 
 1. «Test tapşırıq nümunələri.  Metodik tövsiyələr».  -  «Abituriyent» jurnalı  ,   №2, 1999 .
 2. «Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası. Azərbayсan tarixi. XI sinif.  Suallar, test tapşırıqları ». «Abituriyent» jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2000.
 3. Politologiyadan seminar məşğələləri üzrə metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 4. Sosiologiyadan seminar məşğələləri üzrə metodik göstərişlər. Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 
Məqalələr tezislər:
 
 1. «Liberalizm ideya-siyasi jərəyanının mahiyyəti». Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Azərbaycanda yeniləşmə  prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
 2. «Azərbaycanda çoxpartiyalılıq şəraitində demokratiya uğrunda mübarizə». Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Azərbaycanda yeniləşmə prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
 3. «Siyasi partiyalar və təzyiq qrupları».  Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun «Siyasətin fəlsəfəsi» qrupu, Respublika ziyalılar Cəmiyyəti, Azərbaycan Tibb Universitetinin fəlsəfə kafedrası, «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
 4. «Azərbaycanın siyasi partiyaları və seçkilər». «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
 5. «Siyasi hakimiyyətin legitimliyi və effektliyi». «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1998. (məqalə).
 6. «Azərbaycanda sağ mövqeli partiyaların proqram məqsədləri». «Sosial-siyasi problnmlər» toplusunda, Bakı, 1998 (məqalə).
 7. «Azərbaycan Cəmiyyətinin transformasiyası prosesində sosial-siyasi həyatın ideologiyalaşdırmaya və ideologiyasızlaşdırmaya münasibəti».  * Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Sosial-siyasi problemlər» toplusunda, Bakı, 1999 (məqalə).
 8. «Sosial-demokratiya ideya-siyasi jərəyanı və Azərbaycan Cəmiyyətinin inkişaf perspektivləri».*«Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri », Bakı, 1999 məqalə).
 9. «Demokratik Cəmiyyətlərdə bürokratiya problemləri». «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri»,  Bakı, 1999 ( məqalə).
 10. «Çoxpartiyalılıq əsrin əvvəllərində». «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri»,  Bakı, 1999 ( məqalə).
 11. «Azərbaycanda sağ mərkəzçilik:  nəzəriyyə və reallıqlar».  Az.EA  Fəlsəfə və hüquq institutu,  «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, «Elm»,1999 ( məqalə).
 12. «Postsosialist ölkələrinin keçid dövründə demokratiya problemləri». Az.EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu,  «Sosial-siyasi fəlsəfə problemləri», Bakı, 2000 ( məqalə).
 13. «Cəmiyyətin təkmilləşdirilməsi prosesində demokratik seçkilər siyasi hakimiyyətin legitimliyi və effektliyi üçün əsas şərtdir». Az.EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu, «Müasir elm və ijtimai praktika. Fəlsəfi problemlər» , Bakı  2000 ( məqalə).
 14. «Cəmiyyətin təkmilləşdirilməsində siyasi tədqiqatlar metodunun rolu».  «Müasir elm və ijtimai praktika. Fəlsəfi problemlər», Bakı, 2000 ( məqalə).
 15. «Sosiologiyanın metodoloci jəhətdən yenidən silahlanması zərurəti».  Az. EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu, «Müasir mərhələdə sosiohumanitar elmlərin qnoseoloci və metodoloci problemləri», Bakı, 2000 ( məqalə).
 16. «Azerbaican woman*s  attitude  to the Islam Religion».  «Azərbaycan qadınlarının İslam dininə münasibəti» (Azərbaycan və ingilis dillərində).Az. EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu : «Genderşünaslıq» jurnalı, №3, 2000. (məqalə).
 17. «Azərbaycan Cəmiyyətinin transformasiyasının zəruriliyi və keçid dövrünün spesifikliyi»*«Azərbaycan Cəmiyyəti transformasiya şəraitində».  -  Az. EA Fəlsəfə və Hüquq institutu,  Bakı 2001  ( məqalə).
 18. «Mühafizəkarlığın mənşəyi və onun yenilikçiliyə münasibəti». Az.EA Fəlsəfə və Hüquq institutu: «Azərbaycan Cəmiyyəti transformasiya şəraitində», Bakı , 2001 (məqalə)
 19. «Yeni dövrdə yenilikçiliyin mütləqləşdirilməsinin konservativ tənqidi».  «Azərbaycan Cəmiyyəti transformasiya şəraitində», Bakı, 2001 (məqalə).
 20. «Avropa sivilizasiyasının böhranına konservatizmin münasibəti». Az. EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001(məqalə).
 21. «Konservatizm  XX əsrin sonunda».   Az. EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001(məqalə).
 22. «Postmodernizm və konservatizm». Az. EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (məqalə).
 23. Keçid dövründə Azərbaycan Cəmiyyətində konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya  cərəyanlarının yeri və rolu * Az. EA  Fəlsəfə və Hüquq institutu : «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2001 (məqalə).
 24. «Konservatizmin dəyər istiqamətləri». Az. MEA  Fəlsəfə və Hüquq institutu: «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı 2002 (məqalə).
 25. «Konservatizm və ənənəçilik». Az. MEA  Fəlsəfə və Hüquq institutu: «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2002 (məqalə).
 26. «Ənənə dəyər kimi (konservatizm timsalında)» .  Az. MEA  Fəlsəfə və Hüquq institutu : «Tolerantlıq paradiqması»,  Bakı, 2002  (məqalə).
 27. «Cəmiyyət və şəxsiyyət konservativ ideyalar aləmində».  «Tolerantlıq paradiqması»,  Bakı, 2002 (məqalə).
 28. «Konservatizm: ontologiya utopiyaya qarşı». AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
 29. «Ənənə-yenilikçilik» konservatizmin problem sahəsi kimi * AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
 30. «Liberalizm və konservatizm bəşəri dəyərlərinə müasir baxış». AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
 31. «Müasir Azərbaycan Cəmiyyətinin transformasiyası şəraitində ideya-siyasi cərəyanların rolu». «Qnoseologiya və metodologiya problemləri», Bakı, 2003 (məqalə).
 32. «Siyasi ideologiya». AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
 33. «İdeologiyanın formaları və funksiyaları»* AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
 34. “İdeoloji nəzəriyyələr və cərəyanlar”. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət», Bakı, 2003 (məqalə).
 35. “ İdeologiyanın formaları və funksiyaları. İdeoloji nəzəriyyələr və cərəyanlar”. Problemı teorii poznaniə i filosofii nauk (Vıpusk-2) , İzdatelğstvo “Adiloqlı”,  Baku-2003 (məqalə).
 36. «Partiya sistemi Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi kontekstində». Dünya. Cəmiyyət. Fəlsəfə. Bakı, 2004 (məqalə).
 37. «Liberalizm və din». Qloballaşma və Azərbaycan mədəniyyəti.(II Respublika elmi-praktik konfransının materialları). Bakı, 2004 (məqalə).
 38. «İdarəetmədə konfliktlər, onların yaranma səbəbləri və həlli imkanları». Qloballaşma və Azərbaycan mədəniyyəti.(II Respublika elmi-praktik konfransının materialları). Bakı, 2004 (məqalə).
 39. «Sosial institutlar və onların mahiyyəti» . İdrak nəzəriyyəsi və elmin fəlsəfi problemləri. (III buraxılış). Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2004 (məqalə).
 40.  «Liberalizm və millətçilik ideologiyası» . Cəmiyyət, İdeologiya. Təfəkkür. B.,2004 (məqalə).
 41. «Sosial idarəetmədə rəhbərin rolu (psixoloji aspektlər)». Cəmiyyət, İdeologiya. Təfəkkür. B.,2004 (məqalə).
 42. Azərbaycanın transformasiyası şəraitində sosial-siyasi problemlər. Filologiya məsələləri. B., 2004,№ 5 (məqalə).
 43. Azərbaycan Cəmiyyətinin transformasiya prosesində ideologiya problemlərinin tədqiqindən çıxarılan nətijələr. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, incəsənət və nəzəri aspektlər), XVII toplu, Bakı, «Səda», 2005 (məqalə).
 44. Azərbaycan Cəmiyyəti transformasiya prosesində  (nəzəri təhlil). AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə , hüquq , 2005, №5-6. (məqalə).
 45. Siyasi ideologiya və onun mahiyyəti. «Dirçəliş – XXI əsr», Bakı, 2005 (məqalə).
 46. Konservatizm İdeoloji fenomeni və onun daxili cərəyanları.  Pedaqoci Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, №3 (Humanitar elmlər seriyası), (məqalə).
 47. Totalitarizmdən avtoritarizmə və demokratiyaya keçidin məntiqi qanunauyğunluğu. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər üçün elmi məqalələr məjmuəsi), Bakı, 2005, № 3. (məqalə).
 48. Sosial-demokratiyanın mahiyyəti, problemləri və inkişaf meylləri. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, 2005, cild 1, № 3, (məqalə).
 49. İdeoloji və siyasi dəyərlərin daşıyıcı sı kimi siyasi partiyaların institusionallaşması. Azərbaycan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2005 (məqalə).
 50. Neokonservatizm ideya-siyasi cərəyanı. Azərbaycan Dillər Universiteti, «Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2005, № 5 (məqalə).
 51. Demokratiyanın müasir konsepsiyaları. «Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» Elmi Məqalələr Məjmuəsinin  XIII buraxılışı, Bakı, 2005 (məqalə).
 52. Azərbaycanın transformasiya prosesində milli ideologiya problemi. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoci Xəbərləri, Bakı, 2005, № 14. (məqalə).
 53. Liberalizm ideologiyasının inkişaf tarixi.  Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix və onun problemləri», 2005,  № 3 (məqalə).
 54. Azərbaycanın transformasiya prosesində ideya-siyasi cərəyanların tədqiqi vəziyyəti. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər üçün elmi məqalələr məjmuəsi), Bakı, 2005, № 4 (məqalə).
 55. Demokratiya və onun əsas prinsipləri. Pedaqoci Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, № 4 (Humanitar elmlər seriyası), (məqalə).
 56. Cəmiyyətin transformasiya şəraitində çoxpartiyalılığın yeri və rolu. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, 2005,  № 4 (məqalə).
 57. Cəmiyyətin təkmilləşdirilməsində demokratiya uğrunda mübarizənin əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix və onun problemləri», 2005,  № 4 (məqalə).
 58. Liberalizm, neoliberalizm və libertarizm haqqında. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Elmi Əsərlər (elmi-nəzəri və ijtimai-siyasi jurnal), 2005, № 1-2 (məqalə).
 59. Kommunist totalitarizminin sonu və postkomunist sistem transformasiyası: - nəzəri-konseptual problemlər. Sosial-siyasi problemlər (XIII buraxılış). Bakı, 2005 (məqalə).
 60. Azərbaycanın transformasiya prosesində ideologiya problemləri. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti, Fəlsəfə , Elmi-nəzəri jurnal, 2005, № 1, (məqalə).
 61. Demokratikləşmə Cəmiyyətin təkmilləşdirilməsinin mühüm amili kimi. Fəlsəfə və Həyat (Elmi məqalələr toplusu. I buraxılış).  AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Bakı-2005, (məqalə).
 62. Azərbaycanın postkommunist sistem transformasiyası şəraitində ideya-siyasi plüralizmin tədqiqinin əhəmiyyəti. Müasir idrak problemləri. Bakı, 2005, (məqalə).
 63. Neoliberalizmin əsas prinsipləri . AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 60 illiyi və «YUNESKO»-nun «Ümumdünya fəlsəfə günü»nə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları, Bakı, 2005, (məqalə).
 64. Müasir şəraitdə çoxpartiyalılığı şərtləndirən amillər. «Fəlsəfə və həyat», Bakı, 2005, (məqalə).
 65. Müasir demokratiya konsepsiyası. Müasir idrak problemləri, Bakı, 2005, (məqalə).
 66. Azərbaycan Cəmiyyətinin keçid dövründə qarşıda duran vəzifələr. «Filologiya məsələləri» toplusu, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2006, №1, (məqalə).
 67. Siyasi ideologiya və siyasi partiyaların bəzi nəzəri məsələləri. «Renessans», AMEA  Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, «Politologiya» şöbəsi, № 5, 2006, (məqalə).
 68. Keçid dövrü və Azərbaycan Cəmiyyətinin təkmilləşdirilməsi perspektivləri. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti, Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal, №1(2), Bakı-2006, (məqalə).
 69. Liberalizmlə millətçiliyin və dinin qarşılıqlı əlaqəsi. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında Dövlət və Hüquq Quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məjmuəsi, 14-cü buraxılış, Bakı, 2006, (məqalə).
 70. Müasir siyasi konservatizmin müxtəlif tiplərinin müqayisəli təhlili*Azərbaycan Dillər Universiteti, «Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2006, № 1, (məqalə).
 71. Demokratiyanın nümayəndəli idarəetmə forması. Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix və onun problemləri», 2006,  № 1, (məqalə).
 72. İdeologiya, onun mahiyyəti, formaları və növləri. «Dirçəliş – XXI əsr», Bakı, 2006, (məqalə).
 73. Azərbaycanda çoxpartiyalılığın yaranmasının spesifik jəhətlər. Azərbaycan Dillər Universiteti, «Elmi  xəbərlər» , Bakı, 2006, № 2, (məqalə).
 74. Demokratiyanın siyasi və ijtimai institutları. Azərbaycan hüquq jurnalı (Elmi-nəzəri hüquq jurnalı). Bakı, 2006, № 1, (məqalə).
 75. Liberalizm ideologiyasının siyasi və iqtisadi sahədə nəzəri mənbələri. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, incəsənət və nəzəri aspektlər), XIX toplu, Bakı, «Səda», 2006, (məqalə).
 76. Liberalizmin yaranması tarixindən. Azərbaycan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2006, № 4, (məqalə).
 77. Keçid dövrü, onun mərhələləri və xüsusiyyətləri haqqında. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoci Xəbərləri, Bakı, 2006, № 18, (məqalə).
 78. Cəmiyyətin aktiv sosial-iqtisadi modelinin formalaşması prosesində siyasi partiyaların rolu haqqında. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında Dövlət və Hüquq Quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məjmuəsi, 15-cü buraxılış, Bakı, 2006, (məqalə).
 79. Keçid dövründə sosial-siyasi problemlər və onların həlli yolları. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, flsəfə, tarix, incəsənət və nəzəri aspektlər), XXIII toplu, Bakı, «Səda», 2006, (məqalə).
 80. Libertarizmin yenidən dirçəlməsi. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti, Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal, №3-4(5), Bakı-2006, (məqalə).
 81. Azərbaycanın transformasiya şəraitində müxtəlif İdeoloji yönümlü partiyaların siyasi mübarizəsinin spesifikliyi. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri jurnal, №1(3), Bakı-2006, (məqalə).
 82. Azərbaycan Cəmiyyəti transformasiya prosesində. AMEA. Xəbərlər. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq. Bakı-2005, № 5-6, (məqalə).
 83. «Xalq hakimiyyəti» anlayışının mahiyyəti. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri jurnal, №4(10), Bakı-2007, (məqalə).
 84. Konservatizmin konsepsiyaları. «Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2007, (məqalə).
 85. Liberalizm ideologiyasının yaradıcıları. AMEA Fəlsəfə və Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, , Fəlsəfə, Elmi əsərlər, Bakı, 2007, (məqalə).
 86. Siyasi şüur və siyasi ideologiyanın qarşılıqlı münasibətləri haqqında. Bakı Dövlət Universiteti, «Tarix və onun problemləri», 2007, № 3, (məqalə).
 87. Siyasi partiyaların funksiyaları. «Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2007, №5, (məqalə).
 88. Parlament və parlamentarizm. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri (Elmi məqalələr məjmuəsi), 18-ci buraxılış. Bakı, 2007, (məqalə).
 89. Çoxpartiyalılıqdan təkpartiyalılığa, təkpartiyalılıqdan çoxpartiyalılığa keçid. AMEA Fəlsəfə və Siyasi tədqiqatlar İnstitutu,  Sosial-siyasi problemlər. Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2007, №4 (17) (məqalə).
 90. «Xalq hakimiyyəti» anlayışının mahiyyəti (2-ci məqalə). AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi Əsərlər. Sosial-siyasi problemlər, №2-3(19-20), Bakı-2008, (məqalə).
 91. Liberalizm siyasi ideologiyadır, yoxsa dövlətin tarixi ənənəsi və ya fəlsəfi nəzəriyyəsidir? AMEA Fəlsəfə və Siyasi tədqiqatlar İnstitutu, Fəlsəfə, Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2008, № 1 (10), (məqalə).
 92. Transformasiya prosesində Azərbaycan Cəmiyyətinin qarşısında duran sosial-iqtisadi vəzifələr. «Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2008, №1,  s. 41-47 (məqalə).
 93. Konservatizm struktur fenomen kimi. AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Elmi əsərlər, Bakı, 2009, (məqalə).
 94. Liberalizmin qədim kökləri və yeni dövrə qədər inkişaf yolu haqqında. Dünyaya baxış»,  Avrasiya Universitetinin Elmi əsərləri, 2009, №1,  (məqalə).
 95. Liberalizm ideologiyasının inkişafında xüsusi rol oynayan inqilab.  Azərbaycan Dillər Universiteti, «Elmi xəbərlər», Bakı, 2009, № 3, (məqalə).
 96. Azərbaycan tarixi. Dərs vəsaiti. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Test tapşırıqları. 11-ci siniflər üçün (Əlavə və düzəlişlərlə 5-ci nəşri). Bakı,2009. (müştərək müəlliflər - Y.Mahmudov,  N.Məmmədova)
 97. Особая роль английской революции 1640 года в развитии идеологии либерализма. «Кавказоведение». № 16. Москва, 2010, (rus dilində - məqalə).
 98. Либерализм  в конце ХХ века. Социальная эволюция, идентичность и коммуникация в XXI веке. Сборник научных статей. Ставрополь, 2010. (rus dilində - məqalə).
 99.  Основные положения демократии. Культура народов причерноморья.  Научный журнал. 2010. № 192, Крымский научный центр национальной Академии Наук.
 100. Liberalizm ideologiyasının keçdiyi yol və Azərbaycanda bu ideologiyanın tətbiqi. Bakı Slavyan Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual paroblemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 4-7 may 2011-ci il. Bakı-Gəncə -2011. (tezis)
 101. Azərbaycanın siyasi mühiti və çoxpartiyalılığın formalaşmasının spesifik cəhətləri. Bakı Slavyan Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual paroblemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 4-7 may 2011-ci il. Bakı-Gəncə -2011.  (tezis)
 102. XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində liberalizmin önə keçməsi.  Bakı Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransının materialları, 15 mart 2011-ci il. Bakı-2011. (tezis)
 103. Şərəfli və ləyaqətli insanın nümunəvi ömür yolu. Elm və təhsilə həsr olunmuş ömür (80 illik). Bakı, «Elm və təhsil», 2011. (məqalə)
 104. Demokratik cəmiyyət quruculuğu və Azərbaycan reallıqları. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual paroblemləri. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2-5 may 2012-ci il. Bakı, Azərbaycan -2012.  (məqalə)
 105. Сравнительный анализ различных типов современного политического консерватизма. Права и свободы человека: проблемы реализации, обеспечения и защиты. Материал II международной научно-практической конференции. 5-6 июуня 2012 года. Пенза-Прага. (məqalə - rus dilində)
 106. Liberalizmlə konservatizmin bir-birinə qarşılıqlı təsiri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitutinin Professor-müəllim heyətinin Universitetin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş X elmi konfransının materialları. Bakı – ADPU – 2012. (məqalə)
 107. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi ədəbiyyatında ideologiyaların tədqiqinə dair. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual paroblemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 1-4 may 2013-cü il. Bakı, Azərbaycan -2013.  (məqalə)
 108. İdeoloji fenomen və müstəqil Azərbaycanın transformasiya prosesində yeni İdeoloji mühitin formalaşması. Yeni Türkiye – 75. Kafkaslar özel sayısı – V. Ankara. 2015.
 109. Demokratik Cəmiyyət quruculuğu və Azərbaycan reallıqları. Yeni Türkiye – 75. Kafkaslar özel sayısı – V. Ankara. 2016.
 
 
İctimai Fənlər kafedrasının dosenti Avılov Bəhram Salman oğlu
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. “Gənclərin beynəlmiləl tərbiyəsində əmək kollektivlərinin rolu” – 4çap vərəqi. Bakı – 1970. EA nəşriyyatı.
 2. “Coxmillətli əmək kollektivi və gənclərin beynəlmiləl tərbiyəsi”.  “Azərbaycan kommunist” jurnalı. Bakı-1975.
 3. Əmək kollektivi və gənclərin beynəlmiləl tərbiyəsi. 3 çap vərəqi. “Azərbaycan kommunist” jurnalı.Bakı – 1978.
 4. Az.MİU haqqında  (30 illiyi) buraxılmış kitabın həm müəlliflərindən biri. 5 çap vərəqi. Az.MİU-nun nəşri. Bakı – 2006.
 5. “Göyçə və göyçə  əhalisi” – 6 çap vərəqi. Bakı – 2010. Az.MİU-nun nəşri
 6. Qədim Göyçə (keçmişi, bu günü) kitab  AzMİU-nun Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi,   Bakı, 2010.  112 səh.
 7. Sosiologiya fənninin proqramı. Metodik vəsait. AzMİU-nun  Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2010.  24 səh N.M.Mikayılov, D.Y.İsmayılov
 8. “Borc” (şəxsiyyət haqqında) Bakı – 2012. Az.MİU-nun nəşri
 9. Mühəndis psixologiyası. Dərslik. AzMİU  nun Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2014.  51səh. N.M.Mikayılov, D.Y.İsmayılov.
 10. Sosiologiya. Dərslik. AzMİU-nun  Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2014. 13 səh. İctimai fənlər kafedrasının əməkdaşları.
 11. Bir daha yüksələn bayraq bir daha enməz. Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. professor və müəllim heyətinin və aspirantlarının konfranslarının materialları.  Bakı, 2014. 2 səh.
 12. Mühəndis psixologiyası fənninin proqramı.  Metodik vəsait. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı,2015 198 səh N.M.Mikayılov, D.Y.İsmayılov.
 13. “H.Əliyev uzaqgörənliyi” Tələbə və gənclərin elmi konfransının materialları. Az.MİU-nun nəşri. Bakı – 2016.
 
İctimai Fənlər kafedrasının dosenti Aydın Cabbar oğlu Abbasovun
 dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. Müasir mərhələdə nəsrin poetikası və əxlaq. Məqalə.“Azərbaycan” jurnalı , № 5 , 1979-cu il.1 ç.v.
 2. İslam sosializmi. Məqalə.“Azərbaycan Kommunisti” jurnalı ,  № 3,  1984-cü il. 0,5 ç.v.
 3. Müasir dövlətçilik və İslam sosializmi. Məqalə.“Azərbaycan Kommunisti” jurnalı ,  № 4,  1984-cü il. 0,5 ç.v.
 4. Türk  dövlətlərinin inteqrasiya. Məqalə.“Xəzər” jurnalı , № 10, 1984-cü il. 0,5 ç.v.
 5. Nuhcavanname (Fəlsəfi esse). Məqalə. “Azərbaycan” jurnalı , № 7, 1992-ci il. 0,5 ç.v.
 6. Türk mənbəyi, türklük şüuru. Məqalə.“Xəzər” jurnalı, № 4, 1992-ci il. 0,5 ç.v.
 7. Milliyyətçilik və turançılıq. Məqalə. “Tanıtım” jurnalı, № 1, 1993-cü il. 0,5 ç.v.
 8. Milli ideologiya və turançılıq. Məqalə. “Tanıtım” jurnalı, № 2, 1993-cü il. 0,5 ç.v.
 9. Bütov Azərbaycan və Türk dünyası. Məqalə. “Düşüncə” jurnalı, № 2,  1998-ci il. 0,5 ç.v.
 10. Milli ideologiya və turançılıq. Məqalə. “Düşüncə” jurnalı, № 3, 1998-ci il.  0,5 ç.v.
 11. Dövlətçilik məfkurəsi və layiqlik. Məqalə. “Düşüncə” jurnalı ,  № 4,  2003-cü il. 0,5 ç.v.
 12. Azərbaycan istiqlalı və milliyyətçilik şüuru. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının “Sosial-siyasi problemlər” jurnalı ,  № 9,  2003-cü il. 0,5 ç.v.
 13. Milli dövlətçilikdə layiqlik kateqoriyası. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Sosial-siyasi problemlər” jurnalında dərc olunmuşdur. 2004-cü il № 10
 14. Milli dövlətçilik məfkurəsi və layiqlik  ( genezis və təkamül). Monoqrafiya, 2002-ci il. 12 ç.v.
 15. Milli təfəkkür sistemimiz. Monoqrafiya,  Bakı, 2004-cü il. 14 ç.v.
 16. Müasir dövlətçilik məfkurəsində İslam faktoru. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” məcmuəsi, 2004-cü il. 0,25 ç.v.
 17. Qərb və Şərq dövlətçiliyi mədəniyyətləri qarşısında Azərbaycan-türk dövlətlərinin mədəniyyəti. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” məcmuəsi, 2004-cü il. 0,5ç.v.
 18. Azərbayan türklərində “Dövlət fikri və dövlətçilik məfkurəsinə dair”. Məqalə. Aydın fikir dərgisi , 2003-cü il, № 5. 0,5 ç.v.
 19. Çağdaş dövlətçilik məfkurəsində estetikamızı formalaşdıran dünyağörüş.  Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Sosial-siyasi problemlər” jurnalında dərc olunmuşdur. 2004-cü il № 11. 0,5 ç.v.
 20. Çağdaş dövlətçilik sistemində örf və adətlərimizin yeri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Sosial-siyasi problemlər” jurnalında dərc olunmuşdur. 2004-cü il № 11. 0,5 ç.v.
 21. Milli övlətçilik anlayışında layiqlik prinsipi. Məqalə.  Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Dövlət mədəniyyət və İncəsənət Universiteti “Mədəniyyət dünyası”  № 18. 0,5 ç.v.
 22. Milli dövlət anlamında qloballaşmaya bir baxış. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” məcmuəsi,  № 18     2004-cü il. 0,5 ç.v.
 23. Milli dövlətçiliyin gerçəkləşməsinin bəzi prinsipləri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” məcmuəsi,  2004-cü il. 0,5 ç.v.
 24. Bədii-fəlsəfi anlayışımızda layiqlik prinsipi. Məqalə. Yeni Dünya düzəni  № 2  (02) 2005 il.0,5 ç.v.
 25. Çağdaş dövlətçilikdə iqtisadi təfəkkür. Məqalə. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti № 2 , 2004. 0,5 m.v.
 26. Çağdaş düşüncə sistemində mənəviyyata bir baxış. Məqalə. Ziya XXI əsr,hüquq iqtisadiyyat, ekologiya dərgisi № 10, 2005, 0,5 ç.v.
 27. XVIII əsrin I Rübündə Rusiyanın Azərbaycanda işğalçılıq siyasətində dini-etnik amillər. Məqalə. Tarix və onun problemləri (Nəzəri elmi , metodik jurnal) № 1, 2002, 0,5 m.v. 0,5 ç.v.
 28. Milli dövlət və sosial qloballaşmanın bəzi aspektləri. Məqalə. Azərbaycan respublikası Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri № 13 , 2005, 0,5 ç.v.
 29. Bədii-fəlsəfi anlayışımızdan layiqlik prinsipi. Məqalə. Filoloji araşdırmalar (Philologisal Researshes) XX kitab,2004, 0,5 ç.v.
 30. Milli  dövlətçilik strukturunda qloballaşmanın bəzi aspektləri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi tədqiqatlar institutu “Politologiya” şöbəsi XII buraxılış 2004, 0,5 ç.v.
 31. Dünyagörüşümüzdə milli məfkurəçiliyimiz. Məqalə. Sosial-siyasi elmlər № 12, 2004, 0,5
 32. Məfkurəçilik mövqeyindən  qloballaşmaya bir baxış. Məqalə. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti  № IX 2004, 0,5 ç.v.
 33. M.K. Atatürk və milli dövlətçilik. Məqalə. Millət və dövlət Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal № 1, 2006, 0,5 ç.v.
 34. Məfkurəçilik anlayışı və qloballaşma. Məqalə. XXI əsr, Dirçəliş № 94-95, 2006, 0,5 ç.v.
 35. Milli dövlətçiliyimizdə adət-ənənələrimiz və örflərimizin yeri. Məqalə. Qobustan № 4, 2005,0,5 ç.v.  
 36. Milli məfkurəçilik və dünyagörüşü. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  “Sənətkar ” № 2, 2006, 0,5 ç.v.
 37. Milli dövlətçilik strukturunda iqtisadi mənəviyyata münasibət. Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti elmi əsərləri № 2 , 2006, 0,5 ç.v.
 38. Cəmiyyətin inkişafı prosesində mənəvi amilin rolu. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərq-Qərb Sivilizasiyaların dialoqu    № 2 (3) ,2006, 0,5 ç.v.
 39. Məfkurəçiliyimizin kriteriyasında insan amili. Məqalə. XXI əsr Dirçəliş № 128-129, 2008, 0,5
 40. Mənəvi amilin milli dövlət strukturuna təsiri. Məqalə. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri  № 2 (22) ,2007,  0,5 ç.v.
 41. Məfkurəçiliyimiz və insan təbiətinin özəllikləri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərq-Qərb Sivilizasiyaların dialoqu    № 1 (9) ,2008, 0,5 ç.v.
 42. Məfkurəçiliyimizdə milli mən və mənlik şüuru. Məqalə. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər № 5 (25) , 2008, 0,5 ç.v.
 43. Məfkurəçilimizdə Mevlana Celaleddin Rumi və onun məsnəvisi. Məqalə. Türkiyə Cümhuriyyeti Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi , 2006. 0,5 ç.v.
 44. Simpozium materialları: Məfkurəçilimizdə Mövlana Celaleddin Rumi və onun məsnəvisi. Məqalə.
 45. Türkiyə Çanakkale 18 Mart Universitesi , 2006. 0,5 ç.v. Məfkurəçilimizdə Mövlana. Məqalə. Türkiyə, Konya Mövlana Kültür Mərkəzi, 2007. 0,5 ç.v.
 46. Sivilizasiyaların dialoqu: Azərbaycan Türk dövlətçiliyi. Məqalə. İsveç, Höteborg, 2005. 0,5 ç.v.
 47. Mevlaneçilikdə  dövlət anlayışı. Məqalə.Beynəlxalq Bakı Simpoziumu,  2007. 0,5 ç.v.
 48. Məfkurəçiliyimiz və insan təbiətinin özəllikləri. Məqalə. Memarlıq və İnşaat Universiteti professor-müəllim heyətinin materialları I hissə Bakı 2010. 0,5 ç.v.
 49. Məfkurəçiliyimizdə milli mən və mənlik şüuru. Məqalə. Memarlıq və İnşaat Universiteti professor-müəllim heyətinin materialları I hissə Bakı 2010. 0,5 ç.v.
 50. Düşüncəmizi deyişdirən kəşf C.Corçvadun kəşfinə münasibət. Məqalə. Gürcüstan dərgisi № 21 2010. 0,5 ç.v.
 51. Olduğu kimi görünən, göründüyü kimi dərk olunmayan (Fesse). Məqalə. Gürcüstan dərgisi № 27 2010. 0,5 ç.v.
 52. Qloballaşma və lokallaşma anlayışlarına milli məfkurəçilik münasibəti. Məqalə. Memarlıq və İnşaat Universitetin Elmi əsərləri. 0,5 ç.v.
 53. “Fəlsəfə fənninin tədrisi” Mühazirə mətnləri və seminar planı. Məqalə. Memarlıq və İnşaat Universitetin nəşri  Bakı 2014. 5 ç.v.
 54. Fəlsəfə kursu üzrə mühazirə və seminar planı. Məqalə. Memarlıq və İnşaat Universitetin nəşri  Bakı 2014. 2 m.v.
 55. Etika üzrə mühazirə və seminar planı. Məqalə.Memarlıq və İnşaat Universitetin nəşri  Bakı 2014. 2 ç.v.
 
“İctimai fənlər” kafedrasının dosenti Tamara Kazım qızı Quliyevanın
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. Sosial problem kimi mənzil məsələsinin həllində Sov.İKP-nin rolu S.M.Kirov adına ADU-nun professor-müəllim heyətinin elmi-təcrübi konfransının materialları. Bakı, 1996,səh.45. 0,1 ç.v.
 2. Sosial problem kimi mənzil məsələsinin həllində Sov.İKP-nin rolu Azərbaycan ali məktəblərin aspirantlarının IX Respublika konfransının materialları. Bakı, 1987, səh.216-218.  0,3 ç.v.
 3. IX beşillikdə Azərbaycanda mənzil-kommunal quruculuğu. Azərbaycan xalq təsərrüfatı №10, Bakı, 1987, səh.10 0,4 ç.v.Əliyev. Ə.
 4. Azərbaycanda mənzil tikintisinin sənaye bazasının inkişafı (1976-1985-ci illər) N.Gəncəvi 850 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının I Elmi konfransında məruzə. Bakı,1991, II hissə, səh.155-157.0,3 ç.v.
 5. 1976-1985-ci illər Azərbaycanda mənzil tikintisinin inkişafı. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasının 73-cü ildönümünə həsr edilmiş BDU-nun gənc tarixçilərinin  elmi konfransında məruzə. Bakı,1991, səh.109-113. 0,4 ç.v.
 6. Azərbaycanda mənzil tikintisinin maddi-texniki bazasının inkişafı (1976-1985-ci illər) Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə həsr edilmiş II Respublika elmi konfransında məruzələr. Bakı,1992, səh.212-214.  0,3 ç.v.
 7. Kadrların hazırlanması (1976-1985-ci illər) Pedaqoci Universitet xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası №1, Bakı,1995. 0,5 ç.v.
 8. İranda İslam inqilabı.  Sosial-siyasi fəlsəfi problemləri toplusu. Bakı, 1999. 0,2 ç.v.
 9. İranda İslam inqilabı. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş aspirantların və gənc alimlərin konfrans tezisləri. Bakı,1999. 0,3 ç.v.
 10. İndiki zamanda inşaat kadrlarının hazırlanması. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı,2001. 0,3 ç.v.
 11. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda torpaq sahibliyi və torpaqlardan istifadə. Elmi əsərlər №2, Bakı 2003. 0,3 ç.v.
 12. XIX əsrin II yarısında Azərbaycan kəndində sosial təbəqələşmə. Elmi əsərlər №2, Bakı 2004. 0,2 ç.v.R.İ.Topçubaşeva.
 13. II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Elmi əsərlər №2, Bakı 2005. 0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva.
 14. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Elmi əsərlər №2, Bakı 2005.0,3 ç.v.
 15. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram (azərbaycan dilində) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2005.3,5 ç.v.İ.S.Musayeva və Ə.Kosayev.
 16. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram (rus dilində). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2005. 3,5 ç.v. İ.S.Musayeva və Ə.Kosayev.
 17. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda torpaq sahibliyi və torpaqlardan istifadə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2007.0,1 ç.v.
 18. XX əsrdə Azərbaycanın daxili və xarici ticarəti. Tarix və onun problemləri, №1-2, Bakı,2009. 0,4 ç.v.
 19. “Əcnəbi vətəndaşların hazırlığı” fakültələrində təhsil alan dinləyicilər üçün “Tarix” adlı fənn proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2009. 1,5 ç.v.Məhərrəmov E., Əliyeva K.
 20. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda nəqliyyat və rabitə.Tarix və onun problemləri №1, Bakı 2010 0,4 ç.v.
 21. Axırıncı on illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №2 Bakı,2010. 0,5 ç.v.R.İ.Topçubaşeva.
 22. Azərbaycan tarixində kimya sənayesinin inkişafı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №1 Bakı,2010. 0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva.
 23. XX əsrin 20-30-cu illərdə Azərbaycanda sənayeləşdirmənin xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, Bakı,2012. 0,4 ç.v. R.İ.Topçubaşeva.
 24. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  və metodik göstərişlər (rus dilində). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2013.57 səh R.İ.Topçubaşeva.
 25. 1918-1920 ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının iqtisadi siyasəti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2014. 4 səh R.İ.Topçubaşeva.
 26. Azərbaycanda Monqolların vergi siyasəti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017.4 səh R.İ.Topçubaşeva.
 27. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  (rus dilində). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017.20 səh R.İ.Topçubaşeva.
 
«İctimai fənlər» kafedrasının dosenti Əsgərova Zəminə Qoşqar qızının
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi prosesində Azərbaycan qadının həyat şəraitinin bəzi xüsusiyyətləri. Məqalə. Az.Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət II buraxlış, Bakı, 1993. səh:122-124.
 2. Müasir ailə-məişət mədəniyyətinin inkişafında qadın əməyinin rolu. Məqalə. Az.Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət V buraxlış, Bakı,1994.səh:117-118.
 3. Ailə–məişət təşkilinin qadın sağlamlığına və yaşayış tərzinə təsiri. Məqalə. Az.Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət VI buraxlış, Bakı,1995.səh: 59-61.
 4. Проблемы женщины в Азербайджане. Məqalə. Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət VI buraxlış, Bakı, 1995. səh:93-95.
 5. Qadın və demoqrafik inkişaf. Məqalə. Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Ekologiya» Fəlsəfə, Mədəniyyət VIII buraxlış, Bakı, 1995.səh: 61-63.
 6. Azərbaycan qadınının problemləri: ailədə və cəmiyyətdə  rolu haqqında. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gənc alimlərin və aspirantların respublika elmi konfransının tezisləri (dekabr, 1995). Bakı, 1996.səh: 28-29.
 7. Qadının mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində asudə vaxtın rolu. Məqalə. Azərbaycan  İnşaat  Mühəndisləri Universiteti, Elmi əsərlər №1, Bakı, 1997.səh: 31-32.
 8. İctimai–siyasi fəaliyyətdə iştirak: qadın şəxsiyyətinin formalaşmasının mühüm şərti kimi. Məqalə. Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Siyasətin fəlsəfi problemləri (məqalələr toplusu), 1998. səh: 84-91.
 9. Qadının sosial fəaliyyəti və ailənin təşkili. Məqalə. Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Siyasətin fəlsəfi problemləri (məqalələr toplusu), 1998. səh: 91-97.
 10. Azərbaycan qadınlarının iqtisadi rolunun analıq vəzifəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Məqalə. Az.Elmlər akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, BMT İP «Jender inkişafda» Qurumu, Gender: qadın probleminin yeni mərhələsi, I buraxlış respublika elmi praktik konfransının materialları: (12 fevral 1998), Bakı, 1998.səh: 43-44.
 11. Qadının sosial fəaliyyəti və ailənin təşkili arasındakı qarşılıqlı əlaqələr. Məqalə. Aspirantların və Gənc  tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları (23-24 fevral 1999) II çild Bakı, 1999.səh: 72.
 12. Quranda ailə tərbiyəsi və ailə münasibətləri. Məqalə. Aspirantların və Gənc  tədqiqatçıların  elmi  konfransının tezisləri   II hissə, BDU-80  Bakı, 2000.səh: 71-72.
 13. Qadınlar və yoxsulluq. Məqalə.  Aspirantların və Gənc  tədqiqatçıların   VI respublika elmi  konfransının  materialları   (23-24 fevral 2000-çi il) II çild, Bakı, 2000. səh: 72-73.
 14. Qadın və təhsil.Məqalə. Aspirantların və Gənc  tədqiqatçıların  VII respublika elmi konfransının tezisləri  Bakı, 2001.səh: 452-453.
 15. Demokratiya və təhsil. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti (2001-çi ildə professor–müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransın materialları) 9-10 aprel 2002-çi il, Bakı, 2002.səh: 35.
 16. Politologiyadan seminar məşgələlərinin planı və metodik göstərişlər. Metodik göstərişlər. Bakı–2002 səh:70-80. F.e.d., prof. N.Mikayılov, F.e.d.,prof. Ə.Əhmədov, F.e.n., dos. S.Yolçuyev, F.e.n., b.m.Ş.İsmayayılov, F.e.n., b/m.A.Qurbanova, F.e.n., b/m.Z.Əsgərova.
 17. Sosiologiyadan seminar məşgələlərinin planı və metodik göstərişlər. Metodik göstərişlər. Bakı – 2002 səh:38-45 F.e.d., prof. N.Mikayılov, F.e.d., prof. Ə.Əhmədov,  F.e.n, dos.B.Avılov,  F.e.n., b/m. A.Qurbanova,  F.e.n., b/m.Z.Əsgərova.
 18. Müasir azərbaycanlı qadının şəxsiyyətinin  strukturu və əsas xüsusiyyətləri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi.   Sosial–siyasi problemlər X buraxlış.  Bakı, 2004. səh:101-109.
 19. Demokratiyanın  əsas prinsipləri və tarixi təkamülü. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi  Sosial–siyasi problemlər X buraxlış  Bakı, 2004. səh:110-113.
 20. Qadınlar cəmiyyətin sosial-transformasiya şəraitində. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi  tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya» şöbəsi  Sosial- siyasi problemlər XI buraxlış  Bakı, 2004. səh:74-76.
 21. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınının hüquq və vəzifələri. Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi tədqiqatlar İnstitutu  «Politologiya»  şöbəsi  Sosial-siyasi problemlər XI buraxlış .Bakı, 2004.səh:76-83.
 22. İnsan azadlıqları və hüquqları haqqında bəyannamənin ümumdünya əhəmiyyəti. Məqalə. ABU Dövlət və hüquq  Elmi –nəzəri  metodik jurnalı. № 1-2 Bakı, 2004 səh: 183-189.
 23. «Sosiologiya» fənninin proqramı və metodik göstərişlər. Proqram Bakı – 2005. səh:17-29. F.e.d., prof.N.Mikayılov, F.e.n.,b/m.A.Qurbanova, F.e.n., b/m.Z.Əsgərova.
 24. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının sosial şəraitə adapdasiya  problemləri. Məqalə. ABU Dövlət və Hüquq Elmi –nəzəri metodik jurnalında Bakı, 2005 Səh:7-11.
 25. Demokratiya və İnsan hüquqları. Məqalə. ABU Dövlət və Hüquq Elmi –nəzəri metodik jurnalında Bakı, 2006. Səh:16-19.
 26. Azərbaycanda dövlət idarəetmə islahatlarının zəruriliyi. Məqalə. ABU Dövlət və Hüquq Elmi –nəzəri metodiki jurnalı №5-6. Bakı – 2006. Səh: 27-28.
 27. «Demokratiya» – fənninin proqramı. Proqram. Az. Respublikası Təhsil problemləri İnstitutundan qrif alınmışdır. Bakı-2007 Səh: 1-23. F.e.n., b/m.Z.Əsgərova, b/m.A.X.Həsənova.
 28. «İnsan hüquqları»  fənninin proqramı.  Proqram. Az. Respublikası Təhsil problemləri İnstitutundan qrif alınmışdır. Bakı-2007 Səh: 1-23 F.e.n., b/m.Z.Əsgərova, b/m.A.X.Həsənova.
 29. «Politologiya»   (dərslik). Dərslik. Bakı – 2007 III fəsil. Səh 207-224.
 30. İnsan hüquqları və demokratiya. Məqalə. ABU Dövlət və hüquq Elmi –nəzəri metodik jurnalı, №8, Bakı -2008  Səh:21-22.
 31. İnsan hüquqları və siyasi gercəklik. Məqalə. AzMİU-nun professor -  müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi konfransının   materialları. I hissə  Bakı – 2010. Səh:139-141 Əsgərova Z.Q. Məmmədova A.M.
 32. Gender balance in Azerbaijan. Məqalə. AzMİU-nun professor -  müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi konfransının   materialları. I hissə  Bakı – 2010 Səh:139-141.
 33. Gender inkişafı prosesində iqtisadi islahatların rolu. Məqalə. AzMİU-nun Elmi əsərləri №1 Bakı 2011.Səh: 139-141.
 34. Azərbaycan iqtisadiyyatının gender inkişaf aspektləri. Məqalə. AzMİU-nun Elmi əsərləri №1 Bakı 2012. Səh:124-126.
 35. Azərbaycanın milli azlıqları və etnik tərkibi. Məqalə. AzMİU-nun Elmi əsərləri №2 Bakı 2012. Səh:127-130.
 36. Müasir şəraitdə Azərbaycan qadınlarının professional əməklə analıq vəzifələrinin uzlaşdırılması. Məqalə. AzMİU-nun Elmi əsərləri №1, Bakı 2013 səh 86-89.
 37. «Sosioloqiya».   Dərslik. Bakı – 2014. prof . N. Mikayılov, prof Ə.İ. Əhmədov, dos. B.S. Avılov, prof.ərəzi D.Y.İsmayılov, dos. Ş.M.İsmayılov, dos.Z.Q.Əsgərova, dos.əvəzi K.R.Əliyeva, baş müəl. G.Ə.Abbasova baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
 38. Azərbaycanda millətlərarası münasibətlərin inkişafında və möhkəmlənməsində H.Əliyevin rolu. Məqalə. Qarapapaqlar. Tbilisi, Aylıq elmi kütləvi dərgi. №5 (81) may 2014.
 39. Demokratiya tarixi (təkamül prosesinin sosial siyasi əsasları). Metodik vəsait. Bakı 2014. dos. Ş.M.İsmayılov, dos.Z.Q.Əsgərova, dos.əvəzi K.R.Əliyeva.
 40. The Ideology of Azerbaijanism in the Context of Globalization. Məqalə.Гiлeя . Випуск  94 (№3) Kууiv-2015.
 41. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda multikulturalizm fenomeni.  Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Dövlət Universiteti. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 29 aprel 2016-cı il. Səh 62-65.
 42. Demokrasinin Geçtiği Tarihi Tekamül Yolu. Məqalə. Türkiyədə Sakarya Universitetinde  çapdadır.
 43. “Multikulturalizmə giriş” fənninin Proqramı, metodik göstərişlər. dos.  K.R.Əliyeva, dos.Z.Q.Əsgərova və dos. G.Ə.Abbasova . Bakı, 2017.
 44. Программа и методические указания по “Введение в  мультикультурализм” для бакалавров. Баку, 2017. (rus dilində). dos. K.R.Əliyeva,  dos.Z.Q.Əsgərova  və  dos. G.Ə.Abbasova.
 45. The Program and Methodological Guidelines for the Course “Introduction Into Multiculturalism” (ingilis dilində). Baku 2017. dos. K.R.Əliyeva, dos.Z.Q.Əsgərova və dos. G.Ə.Abbasova.
 
«İctimai fənlər» kafedrasının dosenti Abbasova Gülarə Ələsgər qızının
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. Parlamentin meydana gəlməsi: tarixilik və müasir dövr. Tezis. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası «Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri» mövzusunda respublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın tezisləri (dekabr, 1997-ci il). Bakı, 1997, s. 34.
 2. Azərbaycanda parlamentli idarəetmənin  formalaşması. Məqalə. Elmi əsərlər. Azərbaycan İnşaat  Mühəndisləri  Universiteti, Bakı,1997, №1, s.37.
 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının status. Məqalə. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, «Sosial fəlsəfə və sosiologiya» şöbəsi, sosial-siyasi fəlsəfə problemləri (toplu). Bakı,1999, s.229.
 4. Politologiya kursunda “Parlament” mövzusunun tədris. Tezis. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası «Azərbaycan məktəbi XXI əsrin astanasında: problemlər, perspektivlər» mövzusunda respublika ali məktəblərarası elmi- praktik konfransın tezisləri, Bakı, 1999, s.72.
 5. Sosial sabitliyin yaranmasında Milli Məclisin rolu. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi aspirantların və gənc  tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının materialları (23-24 fevral, 1999), Bakı,1999, № II. s. 71.
 6. 6Milli Məclisin strukturunun formalaşması. Məqalə. BDU, nəzəri–elmi metodik jurnal. Tarix və onun problemləri, Bakı, 1999, №3-4. s. 156.
 7. Milli Məclisin qanunlarının siyasi fəlsəfi mahiyyəti. Tezis. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri. II hissə, BDU-80. Bakı, 2000, s. 58.
 8. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin beynəlxalq əlaqələri. Məqalə. BDU,  nəzəri-elmi, metodik jurnal, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2001, № 1,  s.137.
 9. Azərbaycanda parlament demokratiyanın ilk mərhələsi. Məqalə. BDU, nəzəri-elmi, metodik jurnal, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2001, № 2, s.114.
 10. Cəmiyyətin siyasi təşkilinin fəlsəfi mahiyyəti. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi Tədqiqatlat İnstitutu, «Millətlərarası sosial-siyasi  proseslər» şöbəsi, sosial-siyasi problemlər, elmi məqalələr toplusu  Bakı, 2003, №VIII, s.148.
 11. Cəmiyyətin siyasi təşkilində parlamentin yeri. Məqalə.Az.MİU-nun “Elmi konfransının materialları I hissə”, Bakı-2010, s.124.
 12. Azərbaycan  iqtisadiyyatının Heydər Əliyev dövrü. Məqalə. Az MİU Elmi əsərlər  Bakı-2011. №1 s133.                                    
 13. Parlament  təhsisatının  mahiyyəti . Məqalə. BDU,  nəzəri-elmi, metodik jurnal, Tarix və onun problemləri, Bakı, 2012, № 1, s.139.
 14. AXC dövrüdə  parlamentin fəaliyyəti. Məqalə. BDU,  nəzəri-elmi, metodik jurnal, Tarix və onun problemləri. Bakı, 2012, № 3, s.223.            
 15. Birinci Dünya  müharibəsi  dövründə Azərbaycanın  iqtisadi  vəziyyəti. Məqalə. Az MİU Elmi əsərlər  Bakı-2012. №2, s.125.
 16. Деятельност парламента по  государственному строителству в период Азербайджанской Демократической Республики. Məqalə. Qileə (Naukoviy visnik) vıpusk 75 (№8) Kiev-2013, s.198.
 17. XIX əsrin ikinci yarısında sosial- iqtisadi vəziyyət. Burçua islahatları. Məqalə. Az MİU Elmi əsərlər  Bakı-2013. №1.
 18. Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu.Monaqrafiya. “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı. Bakı:2014., s 1  -  152.
 19. Azərbaycan xanlıqları. Metodiki vəsait. “Memar Nəşriyyatı Poliqrafiya” MMC. Bakı:2014 f.e.n.,  baş müəl. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
 20. Sosiologiya . Dərslik. “Memar Nəşriyyatı Poliqrafiya” MMC. Bakı:2014. prof . N. Mikayılov, prof Ə.İ. Əhmədov, dos . B.S. Avılov, prof.ərəzi D.Y.İsmayılov, dos. Ş.M.İsmayılov, dos.Z.Q.Əsgərova, dos.əvəzi K.R.Əliyeva, baş müəl. G.Ə.Abbasova baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
 21. Azərbaycan xanlıqlarının sosial-iqtisadi və xarici siyasəti. Məqalə. Az MİU Elmi əsərlər  Bakı –2014.
 22. Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr  pilləsi üçün proqram . Proqram.  AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015. f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
 23. Azərbaycan tarixi fənnindən metodik göstərişlər. Metodik göstəriş. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015. f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
 24. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə iqtisadi vəziyyət. Məqalə. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi.  Ekalogiya və su təsərrüfatı  jurnalı Bakı –2017.
 25. Политика защиты национальных интересов Азербайджанской Республики. Çapdadır. Qileə (Naukoviy visnik) vıpusk 75 (№8) Kiev-2017.
 26. “Multikulturalizmə giriş” fənninin Proqramı, metodik göstərişlər. dos. K.R.Əliyeva,  dos. Z.Q.Əsgərova və dos. G.Ə.Abbasova . Bakı, 2017.
 27. Программа и методические указания по “Введение в мультикультурализм” для бакалавров. Баку, 2017. (rus dilində). dos.K.R.Əliyeva, dos. Z.Q.Əsgərova  və  dos. G.Ə.Abbasova.
 28. The Program and Methodological Guidelines for the Course “Introduction Into Multiculturalism” (ingilis dilində). Baku 2017. dos. K.R.Əliyeva, dos.Z.Q.Əsgərova və  dos. G.Ə.Abbasova.
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş müəllimi fəlsəfə elmləri namizədi  Əhliman Tahir oğlu  Tağıyevin dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. Müasir kəndin mədəniyyəti. Məqalə. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırda ADU adlanır) “Elmi əsərlər”I (Tarix və falsafa seriyası), Bakı, №8, 1979. 0,4 ç.v.
 2. Kənd əhalisinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi inkişaf etmiş cəmiyyətinin qanunauyğunluğudur. Məqalə. Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının II Respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri (13–15 noyabr, 1979–cu il), Bakı, 1979–cu il. 0,2 ç.v.
 3. Yetkin sosializm şəraitində kənd təsərrüfatı ziyalılarının sosial strukturunda baş verən dəyişikliklər. Məqalə. Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının III Respublika elmi konfransının materialları (15–17 dekabr, 1980–cı il), Bakı, 1981–ci il. 0,5 ç.v.
 4. Mədəni yüksəliş kənd zəhmətkeşlərinin sosial fəallığının yüksəlməsinin zəruri şəraitidir. Məqalə. Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının IV Respublika elmi konfransının materialları (20–21 oktyabr, 1981–ci il), Bakı, 1981–ci il.0,2 ç.v.
 5. Kənd təsərrüfatı əməyinin sənaye əməyinin bir növünə çevrilməsində aqrar–sənaye inteqrasiyasının rolu. Məqalə. Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının VII Respublika elmi konfransının tezisləri (25–26 dekabr, 1984–cü il), Bakı, 1984–cü il. 0,4 ç.v.
 6. Materiyanın əsas mövcudluq formaları (metodik göstəriş). Metodik göstəriş. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (hazırda Texniki Universitet adlanır) nəşriyyatı. Bakı, 1986 – cı il.1 ç.v.
 7. Müasir kəndin sosial – mədəni yüksəlişi. Məqalə. “Kənd həyatı” jurnalı, №5, 1988 – ci il. 0,5 ç.v.
 8. Mənəvi tələbat: onu necə ödəməli? Məqalə.  “Kənd həyatı” jurnalı, №9, 1988 – ci il.0,3 ç.v.
 9. Tələbə gənclərin mənəvi mədəniyyəti. Məqalə.  Dövlət qeydiyyat mərkəzində qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat № 0199AZ00216 İnventar №0200AZ00177, Bakı, 1999–cu il. 1.5 ç.v.
 10. H.Əliyev kursu dinamik inkişafdadır. Məqalə. Əsrin müqaviləsi – 10. Azərbaycan böyük inkişaf yollarında. Bakı, 2004–cü il. 0,5 ç.v.
 11. Bakalavr pilləsi üçün Fəlsəfə fənnindən proqram. Proqram. “Memar Nəşriyyat – Poliqrafiya” MMC. Bakı, 2006–cı il. 1,5 ç.v.
 12. Onun həyat fəlsəfəsi. Məqalə. “Təhsil” nəşriyyatı. Bakı, 2007–ci il. 0,5 ç.v.
 13. M.F.Axundovun dünyagörüşünün forma–laşmasında başlıca amillər. Məqalə.  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Professor – müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi – konfranslarının Materialları. “Memar Nəşriyyat – poliqrafiya” MMC. Bakı, 2007 – ci il. 0,5 ç.v.
 14. “Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikrin yaranması” mövzusunda oxunacaq mühazirəyə dair Metodiki göstəriş. Metodiki göstəriş. “Dizayn – EL” MMC. Bakı, 2009 – cu il. 1,5 ç.v.
 15. Azərbaycanda təhsil sisteminin aktual problemləri. Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professor–müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi–konfranslarının Materialları. I hissə. Bakı, 2010 – cu il. 0,5 ç.v.
 16. Təhsil və elmin vəhdəti. Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professor–müəllim heyətinin və aspirantlarının elmi–konfranslarının Materialları. Bakı, 2010 – cu il. 0,5 ç.v.
 
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş müəllimi Vəfa Şamil qızı Əhmədovanın
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 1. Milli ideologiyanın xüsusiyyətləri. Məqalə. Ekologiya Fəlsəfə mədəniyyət Bakı, elm, 1999. 2 səh.
 2. Azərbaycan xalq təbabəti ilə bağlı bəzi inamlar. Məqalə. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası.  Bakı:  Nafta-Press. 2007, №2. 3 səh.
 3. Xalq təbabətınə aid yazılı mənbələrdə müalıcə üsulları. Məqalə. Tarix və onun problemlərı. Bakı. 2007 №1-2. 5 səh.
 4. Azərbaycanda Xalq təbabətinin  bəzi məsələlərinə dair. (Etnoarxeoloçi materiallar əsasinda). Məqalə. Tarix və onun problemlərı. Bakı. 2008 №1. 2 səh
 5. Azərbaycan  xalq  təbabətinin bəzi məsələlərinə dair. Məqalə. Azərbaycan  Arxeologiyası. Bakı. 2007 №3-4. 5 səh.
 6. Археологическе материалы в Азербайджанской народной медицине. Məqalə. Научных публикации. Аспирантов и докторантов. Курск 2009 №3. 2 səh.
 7. Культура Народов Причерноморья.  MəqaləНаучный журнал. M. 2010 г. №183 T.2. 2 səh.
 8. Xalq təbabətinin öyrənilməsində etnoqrafik yanaşmanın bəzi məsələləri. Məqalə. Azərbaycan Texniki Universitetinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları” respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı 2010. 2 səh
 9. Etikadan tədris proqramı (şərikli). Metodik vəsait. «Memar nəşriyyatı – Poliqrafiya», Bakı-2013. 15 səh. prof . N.M. Mikayılov, dos. A.C.Abbasov, A.M.Məmmədova.
 10. Bakalavrlar üçün Azərbaycan tarixindən “Proqram və metodik vəsait”. Metodik vəsait. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub. Kafedranın müəllimləri yeni iş planı üzrə yenilikləri ilə. Bakı,2013. 57 səh. Dos. Quliyeva T.K., dos əvəzi Şükürova Y.Ş.,t.e.n., müəl Əhmədova V.Ş
 11. Azərbaycan xalq təbabəti qədim dövrlərdə. Məqalə. Tarix və onun problemləri №1.Bakı-2015. 7 səh.
 12. Etikadan mühazirə və məşğələ dərslərinin  tədrisi metodikası. Metodik vəsait. «Memar nəşriyyatı – Poliqrafiya», Bakı-2015. 100 səh. Dos A.C.Abbasov, t.e.n., müəl. Əhmədova V.Ş.
 13. İnsanlığa qarşı törədilmiş qətliam. “Uydurma erməni soyqərımı: yalanlar, iftiralar; türk-müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II beynəlxalq konfrans Bakı 18 aprel 2015. 2 səh.
 14. Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyası.  Məqalə. Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası III beynəlxalq elmi praktiki konfrans materialları  Bakı  2015. 4 səh.
 15. Multikulturalizm: tarixilik və müasirlik kontekstində. Məqalə. Mədəni  müxtəliflik:  dünya və Azərbaycan Beynəlxalq elmi-praktik konfransın proqramı . 29 aprel, 2016. 3 səh.
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş  müəllimi İzzətxanım  Seyfəddin qızı Musayevanın dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 1. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin bəzi məsələləri. (1991-1994) Az.E.A.Tarix institutu . 1996. rüblik biblioqrafik göstəriş. №2. C. 10-12.
 2. Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi. Məqalə. Az EA Tarix İnsitutu məqalələr toplusu. B.1995 №1. 0,5 ç.v.
 3. Mühəndis – texniki kadrlarının hazırlanması məsələlərin dair. Məqalə. Az EA Tarix İnsitutu məqalələr toplusu. B.1995 №2. 0.5 ç.v.
 4. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi. Az.EA. Tarix institunun məqalələr toplusu. Bakı-1995. №1. c.14. 0,5ç.
 5. Mühəndis-texniki kadrlarının hazırlığı məsələlərinə dair. Az.E.A. Tarix institutu məqalələr toplusu. Bakı.,1995. №2. s.9. 1c.
 6. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini bəzi məsələləri (1991-1994). Məqalə. Az EA Tarix İnsitutu məqalələr toplusu. B.1996 №2. 4 səh.
 7. Azərbaycan Demokratik Respublikası müasir dövlətçiliyimizin təməlidir. Məqalə. Az.Dövlət Tikinti və Arxitektura komitəsi Elmi praktiki konfrans materialları, 27 may 1998. 3 səh.
 8. “Azərbaycan  Demokratik Respublikası müasir dövlətçiliyimizin  təməlidir”. Az.Resp.Dövlət Tikinti və Arxitektura komitəsi. Elmi –Praktik konfransın materialı. Bakı , 1998. s.25.
 9. XIX əsrin iqtisadiyyatı (yüngil sənaye üzrə). Azərbaycan Memarlıq və inşaat Universitetinin elmi əsərləri., Bakı-2000., №2, s.4.
 10. Səfəvi dövlətində sosiak- iqtisadi inkişaf. Məqalə. III Respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2001. 2 səh.
 11. XIX əsr II yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatı (Neft sənayesi üzrə). Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №2 Bakı-2001. 4 səh.
 12. Səfəvi dövlətində sosial-iqtisadi inkişaf. VII Respublika  Elmi konfransının materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı-2001., s.2.
 13. XIX əsr iqtisadiyyatı (yüngül sənaye üzrə). Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №2,  Bakı-2002.
 14. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram. Bakı-2005., Memar nəşriyyatı-Poliqrafiya. MMC. s.54. Müəlliflər: Quliyeva T.K., b.m.Kosayev.
 15. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram. Proqram. Memar nəşriyyatı,  “Poliqrafiya” MMC , 2005. 54 səh.
 16. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan neft sənayesi. Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi konfrans materialları Bakı-2007. 2 səh.
 17. 10XX əsrin əvvəllərində sənayenin digər sahələrinin inkişafı. Məqalə. Nurlan nəşriyyatı-  2008.4 səh.
 18. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının yeni mərhələsi (1991-1995). Məqalə. AZ EA Rəyasət heyyətinin Azərbaycan  və Azərbaycanlılar jurnalı – 2009. 2 səh.
 19. Müstəqil Azərbaycan  İqtisadiyyatının yeni mərhələsi. (Sənaye sahələrinin materialları əsasında)1991-1995.  Bakı-2009, AEA Rəyasət Heyətinin Azərbaycan və Azərbaycançılar yurnalı,  №1, s.15.
 20. Azərbaycan kənd təsərrüfatı XX əsrin əvvəllərində. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi konfransın materialları. I hissə. Bakı-2010. s.2.
 21.  Müstəqilliyimizin əvvəllərində azərbaycanın İqtisadi inkişafı (1991-2001) . Az.MİU. Elmi əsərləri. №2. Bakı-2012. s.6.
 22. Müstəqiiliyimizin əvvəllərində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı (1991-2001). Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu №2 Bakı-2012. 6 səh.
 23. Azərbaycan kəndi kollektivləşmə illərində. Az.MİU. Elmi əsərlər toplusu. №1. Bakı-2013. s.4.
 24.  Bakalavr  pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi ” fənni üzrə proqram və metodik göstərişlər. Memarlıq nəşriyyatı,“Poliqrafiya”MMC. Bakı-2013. s.48. Həmmüəlliflər:  dos.G.Ə.Abbasova,  b/m.K.İ.Mirzəyev.
 25. Azərbaycan kəndi kollektivləşmə illərində. Məqalə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər toplusu, №1, Bakı-2013. 4 səh.
 26. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fəninin proqram və metodik göstərişlər. metodik göstəriş. Memar Nəşriyyatı, “Poliqrafiya” MMC. Bakı-2013.
 27. “Azərbaycan tarixi” fənnindən metodik vəsait. Metodik vəsait. Memar Nəşriyyatı ,“Poliqrafiya” MMC. BAkı -2014. 18 səh.
 28. “Azərbaycan tarixi” fənnindən metodiki vəsait. Memarlıq Nəşriyyatı, “Poliqrafiya”MMC. Bakı-2014, s.18., dos.G.Ə.Abbasova, b/m.K.İ.Mirzəyev.
 29. Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram.  Proqram. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015. f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ. Mirzəyev.
 30. Azərbaycan tarixi fənnindən metodik göstərişlər. Metodik göstəriş. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015. f.e.n.,  dos əvəzi. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ. Mirzəyev 48 səh.
 31. Bakalvr pilləsi üçün  “Azərbaycan tarixi” fənnindən  proqram. Memar Nəşriyyatı “Poliqrafiya”MMC. Bakı-2015. s.24.
 32.  “Azərbaycan tarixi” fənnindən metodiki vəsait. Memar Nəşriyyatı “Poliqrafiya”MMC. Bakı-2015. s.28.
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş  müəllimi Kəramət İltifat oğlu Mirzəyevin  dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 1. XIX əsrin I yarısında  Şimali Azərbaycanda Alman koloniyalarının yaradılması. Məqalə. Az.MİU-nun prof-müəllim heyyətinin  konfransının materialları, Bakı-2007. 0,3 ç.v
 2. 1905-1907-ci illərdə inqilabı və çarizmin Azərbaycanda milli qırğın siyasəti. Məqalə.Az.MİU-nun prof-müəllim heyyətinin  materialları, I hissə, Bakı-2010. 0,3ç.v
 3. Bakalavr  pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi ”fənnindən  proqram və metodik göstərişlər. Az.MİU. Nəşriyyat – Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı-2013. 3.0ç.v Həmmüəlliflər: Baş müəl. İ.S.Musayeva, dos. G.Ə.Abbasova.
 4. “Sosiologiya” (dərslik). Az.MİU-nun, Bakı-2014, 17.1 ç.v.,  Müəllif  kollektivi.
 5. “Azərbaycan xanlıqları” (Metodik  vəsait), Bakı-2014, 1.25 ç.v. Baş müəl. İ.S.Musayeva, dos.G.Ə.Abbasova..
 6. “Azərbaycan tarixi” (bakalavriat səviyyəsi üçün proqramm), Bakı-2015, 1.25 ç.v, Baş müəl. İ.S.Musayeva, dos.G.Ə.Abbasova.
 7. “Azərbaycan tarixi” (metodik göstərişlər), Bakı-2015, 1.75 ç.v, Baş müəl. İ.S.Musayeva, dos.G.Ə.Abbasova.
 
«İctimai fənlər» kafedrasının baş müəllimi Rəna İbrahim qızı Topçubaşovanın dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 
 1. XIX əsrin II yarısında Azərbaycan kəndində sosial təbəqələşmə. Məqalə. Elmi əsərlər №2, Bakı 2004. 0,2 ç.v. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 2. II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Məqalə. Elmi əsərlər №2, Bakı 2005. 0,4 ç.v. (şərikli) Dos. Quliyeva T.K.
 3. Axırıncı on illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №2 Bakı,2010. 0,5 ç.v. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 4. Azərbaycan tarixində kimya sənayesinin inkişafı. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, №1 Bakı,2010. 0,4 ç.v. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 5. XX əsrin 20-30-cu illərdə Azərbaycanda sənayeləşdirmənin xüsusiyyətləri. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi əsərlər, Bakı, 2012. 0,4 ç.v. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 6. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  və metodik göstərişlər (rus dilində). Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, 2013. 57 səh. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 7. 1918-1920 ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının iqtisadi siyasəti. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, 2014. 4 səh. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 8. Azərbaycanda Monqolların vergi siyasəti. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017. 4 səh. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 9. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  (rus dilində). Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,2017.20 səh. (şərikli) Dos. Quliyeva T. K.
 
Aygün Mahir qızı Məmmədovanın dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı
 1. Əxlaqi şüurun mahiyyəti və strukturu. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 4. Bakı, 2012 (Sosial-siyasi elmlər seriyası). Səh: 73-83.
 2. Hüquqi şüurun təşəkkülü və inkişafı: sosial-fəlsəfi təhlil. Məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 3. Bakı 2013. (Sosial-siyasi elmlər seriyası). Səh: 113-119. Dos. H.Q.Məmmədov
 3. Hüquqi şüur – ictimai  şüurun forması kimi. Məqalə. Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti. Bakı, 3. 2014. Səh: 25-33
 4. Sosial fəlsəfədə əxlaqi şüur və ümumbəşəri dəyərlərin qarşılıqlı münasibətlərinə dair. Məqalə. Yuneskonun təsis etdiyi “Ümumdünya fəsəfə günü” nə həsr olunmuş “Müasir dünyada fəlsəfənin mənəvi funksiyası” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı- “Təknur” 2014. Səh: 204-214.
 5. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində hüququn əxlaqiliyi problemi. Məqalə. GEO STRATEGİYA (Aylıq ictimai-siyasi, elmi populyar jurnal) №4. (28) 2015. Səh: 73-76.
 6. Azərbaycanda Hüquq və Əxlaqın qarşılıqlı  tamamlanmasının  spesifik xüsusiyyətləri. Məqalə. GEO STRATEGİYA (Aylıq ictimai-siyasi, elmi populyar jurnal) №5 (29) 2015. Səh: 72-76.
 7. Место и роль юридической ответственности в демократическом  гражданском обществе. Məqalə. Гiлея  Випуск. 98 (7) Куyiv -2015. Стр. 237-224.
 8. Вопрос о соотношении права и морали в социальной философии. Məqalə. Нацiональний унiверситет  «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМİЯ». Актуальнı проблеми  фıлософiiта соцıологii. Науково-практичний журнал. Випуск 8. Одесса  2015. Стр. 91-94.
 9. Multikulturalizm və hüququn qarşılıqlı münasibətləri və ya hüquqi multikulturalizm. Məqalə. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. “Bakı Dövlət  Universiteti”, 2016. Səh.256-258.
 10. Социально – философская сущность проблемы моральной  ответственности в условиях демократизации. Məqalə. İSSN:2148-2489. ASOS  JOURNAL .  The  Journal  of   Academic   Social   Science. Yil:2016, 4 – Sayı 33. Стр. 584-589.