AZ.MİU-nun “İctimai fənlər” kafedrasının
2016/2017-ci  ildə yerinə yetirdiyi elmi – tədqiqat işlərinin
HESABATI
1.
 
Fakultənin, kafedranın, elmi-tədqiqat laboratoriyasının adı Fakultə: İnşaat
Kafedra: “ İctimai fənlər ”
 
2.  Elmi -  tədqiqat işinin
a) istiqamətinin,
b) probleminin,
c) mövzusunun adı
a) 1. Fəlsəfə;
    2. Politologiya;
b) 1. Müasir elmin qarşıya qoyduğu problemlərin fəlsəfi təhlili
      2.  Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması problemi.
c) 1.Fəlsəfi baxımdan elmə müxtəlif yanaşmalar
    2.Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda QNT-lərin və Beynəlxalq təşkilatların yeri və rolu
3. Elmi – tədqiqat işinin aktuallığı Bu mövzuların tədqiq və mənumsənilməsi bazar iqtisadiyyatına və siyasi demokratiyaya  keçidi reallaşdıran Azərbaycan üçün aktualdır. Belə ki, bu ölkəmizdə sosial iqtisadi, etnik, konfesional iqtisadı və digər münasibətlərin ahəngdarlığına kömək edə bilər.
 
4. Elmi – tədqiqat işinin rəhbərinin  və məhsul icraçının adı, soyadı, atasının adı, alimlik dərəcəsi və elmi adı.
  1.   Əhmədov Əlisa İsa oğlu  - fəlsəfə elmləri doktoru, professor.
  2. Abbasov  Aydın Cabbar oğlu -  fəlsəfə elmləri namizədi,dosent.
 
5. ETİ-nin maliyyələşməsinin mənbəyi Dövlət büdcəsi hesabına
6. ETİ – nin tətbiqi haqqında
(harada tətbiq olunub və ya oluna bilər, iqtisadi səmərəsi)
Bu elmi işlərdə edilən tövsiyyələrdən müəllumlərin, həm də tələbələrin  elmi işlərinin yazılmasında, mühazirə mətnlərinin  hazırlanmasında, tədris metodikasının təkmilləşdirilməsində, elmin son nailiyyətlərinin tələbə gənclərə  çatdırılmasında, elmi və siyasi dünyagörüşününü formalaşdırılmasında elmlə məşğul olan  insanların  fəallığının  artırılmasında, onlarda  təşəbbüskarlıq mədəniyyətinin  yaradılmasında  əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
7. Alınmış mühüm elmi nəticənin xülasəsi 1.Mövzuların  araşdırılması zamanı Antik dövrdə ayrı-ayrı elmlərin müstəqil şıkildə sistemləşməsi və ümumiləşdirilməsi üçün fəlsəfəyə olan ehtiyyac ilə orta sağ və yeni dövr fəlsəfəsi arasındakı fərqlər ortaya  qoyulmuşdur. Göstərilmişdir ki,  Antik dövrün  elm fəlsəfəsinin  dialektikasının  obyekti kosmos  və ona yönələn nəzəriyyələr  idisə,  orta sağdan ilahiyyat  fəlsəfə dialektikasına  söykənir. Yeni dövr  adlandırdığımız  intibah epoxasında isə mexanika və təbiət  elmləri fəlsəfənin ana xəttini  təşkil edir.
2.Tədqiqat işində müasir cəmiyyətdə, o cümlədən Azərbaycanda gedən Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda  QNT-lərin və beynəlxalq təşkilatların rolu geniş şərh olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, yarandığı gündən Azərbaycanda  hökm sürən şəffaflıq və   açıq cəmiyyət  prinsipi  öz resursları ilə yanaşı QNT-lərə və digər beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə şərait yaratmışdır. İşdə bu müsbət proseslər, ölkənin  dünya birliyində rolu, ölkədə demokratik institutların fəaliyyəti və sairə məsələlər araşdırılmışdır.
8. 2016-cı ildə nəşr olunmuş:
a) monoqrafiyalar,
b) dərsliklər,
с) dərs vəsaitləri,
d) metodik vəsaitlər.
(adi, müəllifi, tarixi)
  1. Etika, dərslik, dos.A.C.Abbasov,  b.m.K.İ.Mirzəyev, A.M.Məmmədova (çapdadır)
  2. -
  3. -
 
9. 2016-cı ildə respublika daxilində və xaricdə nəşr olunmuş məqalələr, tezislər (adı, müəllifi, tarixi) -“Ömrün zirvəsindən geriyə boylananda”...Bakı, “Xəzər Universiteti”. Nəşriyyatı, 2016, 400. Səh.(25ç.v.)-prof. Ə.İ.Əhmədov
-“Ermənistan bu dəfə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən qaça bilməyəcək”- “Xalq qəzeti”, 22 may 2016-cı il (0,2 ç.v.)-prof.Ə.İ.Əhmədov
- “İdeoloji fenomen və müstəqil Azərbaycanın  transformasiya prosesində yeni ideoloji mühitin formalaşması” – Ankara. YeniTürkiye dergisi -75.2016 Kafraslar özel sayısı. V..
-Prof.D.Y.İsmayılov
- “Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda  multikulturalizm  fenomeni”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU, Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan, Elmi praktik konfrans, 29 aprel 2016-cı  il
-doz.Z.Q.Əsgərova
- “Multikulturalizm və hüququn qarşılıqlı münasibətləri və ya hüquqi multikulturalizm”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU, Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan, Elmi praktik konfrans, 29 aprel 2016-cı  il
- A.M.Məmmədova
- “Социально – философская сущность проблемы моральной ответственности в условиях демократизации” ASOS JOURNAL ISSN:2148-2489. The Journal of Academik Social Science. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:33, Kasım 2016, s.583-589
- A.M.Məmmədova
 
10. 2016-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq və respublika  konfranslarında, simpoziumlarda iştirak (elmi təsbirin adı, tarix, keçirildiyi məkan )  
 
______
11. 2017- cı ildə keçirilmiş Ali məktəb daxili, o cümlədən tələbə konfransında iştirak (elmi təsbirin adı, tarix, keçirildiyi məkan) Az.MIU-da ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş tələbə və magistrantların XXXIX Elmi konfransında kafedra müəllimləri tələbə elmi işlərinin rəhbərləri, ekspertləri qismində iştirak etmişlər.
May 2017-ci  il tarixlərində keçirilən bu konfransda   prof.Ə.Əhmədovun -2, baş müəl. İ.S.Musayevanın -2,  dos.T.K.Quliyeva -2, dos.Z.Q.Əsgərovanın -2, dos. G.Abbasovanın -2, baş müəl.V.Əhmədovanın -2, baş müəl. R.İ.Topçubaşova -2 tələbəsi məruzə ilə çıxış etmişdir. Konfransın yekunlarına görə qaliblər rəhbərlik tərəfindən   mükafatlandırılmışdır.
12. 2016-cı ildə patentlərin alınması üçün iddialar və alınmış patentlər  Patentlərin alınması üçün iddialar olmamışdır
 
13. 2016-cı ildə alınmış lisenziya müqavilələri (Azərbaycanda və xaricdə lisenziyalardan gələn gəlir) Lisenziya müqavilələri və onlardan gəlir olmamışdır.
14. 2016- cı ildə
  1. namizədlik (fəlsəfə doktoru)
  2. doktorluq dissertasiyalarını  müdafiə etmiş əməkdaşların siyahısı
a) yoxdur
b) yoxdur
 
15. 2016- cı  ildə
a) professor,
b) dosent elmi adı almış əməkdaşların siyahısı
a) yoxdur
b) Abbasova G.Ə