Əsas tədqiqat istiqamətləri
        Memarlıq,  Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri, Kimya elmləri, Yer haqqında elmlər  əsas tədqiqat istiqamətləridir.
        Aparılan elmi - tədqiqat işlərinin əsas məqsədi memarlığın, inşaatın mexanikanın, inşaat və yol maşınlarının, informasiya texnologiyalarının eləcə də digər elm sahələrinin müasir problemlərini araşdırmaq, tədqiq etmək və onların nəticələrinin istehsalata və tədrisə tətbiqinə dair tövsiyyələrin verilməsidir.