Əsas tədqiqat istiqamətləri:
 
1.      Riyaziyyat
2.      Differensial tənliklər
3.      Nəzəri mexanika
4.      Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası
5.      Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası
6.      Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi
7.      Fizika
8.      Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası
9.      Maqnit hadisələri fizikası
10.   Elektrofizika, elektofiziki qurgular
11.   Nəqliyyat, mədən və tikinti maşınqayırması
12.   Təkərli və tırtıllı maşınlar
13.  Yol, tikinti və qaldırıcı nəqliyyat maşınları
14.  İnformatika, hesablama texnikası və idarəetmə
15.   Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə)
16.   Tikinti
17.   İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular
18.   Özüllər və bünövrələr, yeraltı qurğular
19.   İstilik təchizatı, ventilyasiya, qaz təchizatı və işıqlandırma
20.   Su təchizatı, kanalizasiya, su ehtiyatlarının mühafizəsinin tikinti sistemləri
21.   İnşaat materialları və məmulatları
22.   Hidrotexniki tikinti
23.   Tikintinin texnologiyası və təşkili
24.   Yolların, metropolitenlərin, aerodromların, körpülərin və nəqliyyat tunellərinin layihələndirilməsi və tikintisi
25.   Hidravlika və mühəndis hidrologiyası
26.   İnşaat mexanikası
27.   İnsan fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
28.   Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (sahələr üzrə)
29.   Kənd təsərrüfatı elmləri
30.   Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi
31.   İqtisad elmləri
32.   Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə, o cümlədən: iqtisadi sistemləri idarəetmə nəzəriyyəsi; makroiqtisadiyyat; komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi; regional iqtisadiyyat; əməyin iqtisadiyyatı və s.)
33.   Texniki estetika və dizayn
34.   Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası
35.   Bina və qurğuların memarlığı
36.   Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı
37.   Geodeziya